Ocalmy od zapomnienia
Data: 04-08-2007 o godz. 20:07:23
Temat:


Ocalmy od zapomnienia
Konkurs Fundacji SEMPER POLONIA

Program Szansa dla Maturzystów


I. Organizator

Fundacja SEMPER POLONIA. ul. ks. I. Kłopotowskiego 11, 03-718 Warszawa

II. Współorganizatorzy

Senat RP, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Muzeum Narodowe, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

III. Patronat medialny

Telewizja Polonia, Radio Polonia, miesięcznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami „Spotkania z Zabytkami”

IV. Cele

1. Upowszechnianie wiedzy o wkładzie Polaków w rozwój dziedzictwa cywilizacyjnego w świecie poprzez odnajdowanie i dokumentowanie miejsc mających związki z Polską i Polakami za granicą.

2. Gromadzenie informacji i dokumentacji dotyczącej dóbr kultury polskiej znajdujących się poza granicami Polski.

3. Szerzenie wiedzy wśród młodego pokolenia Polonii nt. wspólnej płaszczyzny historyczno-kulturowej między Polską, a krajami ich zamieszkania.

V. Warunki uczestnictwa

1. Do udziału w konkursie pragniemy zaprosić młodzież polskiego pochodzenia zamieszkałą za granicą oraz młodzież nieposiadającą pochodzenia polskiego, ale szczególnie zainteresowaną tematyką konkursu do 26 roku życia włącznie.

2. Prace konkursowe powinny przedstawiać opis zabytków, upamiętniających ślady polskości poza granicami kraju bądź działalność osób polskiego pochodzenia czy postaci związanych z polską kulturą, historią, sztuką i nauką a działających/znajdujących się poza granicami kraju.

Jury szczególnie wysoko oceniać będzie opracowania nowatorskie na temat osób, zabytków i miejsc, które są słabo udokumentowane w ogólnodostępnych źródłach i literaturze.

3. Prace konkursowe można nadsyłać do 31 października br. na adres Fundacji SEMPER POLONIA (z dopiskiem „KONKURS: Ocalmy od zapomnienia”). Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania:

  • wydruku tekstu pracy w języku polskim;

 • dokumentacji fotograficznej - minimum 3 fotografie, gdy tematem pracy jest obiekt architektoniczny i minimum 1 fotografia, gdy praca dotyczy osoby;

  • podpisanego oświadczenia dotyczącego praw autorskich;

  • krótkiej informacji o danych osobowych – imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres mailowy, wiek.

Dodatkowo uczestnik powinien dołączyć do pracy:

 • wykaz źródeł uzyskanych informacji (tylko w przypadku, gdy korzystał
  z nich przy przygotowywaniu pracy);

 • negatywy fotografii lub zdjęcia w wersji elektronicznej, jeśli zostały wykonane metodą cyfrową (nie jest to warunek konieczny).

Warunkiem koniecznym jest przesłanie wydruku pracy oraz jej wersji elektronicznej (CD lub dyskietka).

Prace składające się wyłącznie z samego tekstu lub tylko z dokumentacji fotograficznej nie będą dopuszczane do konkursu ze względu na niespełnienie wymogów formalnych.

4. Format zdjęć nie może być mniejszy niż 10 x 15 cm; technika fotografii dowolna.

5. Każda fotografia powinna zawierać przyklejoną na odwrocie kartkę z czytelnym opisem zawierającym: tytuł wraz z informacją o obiekcie prezentowanym na zdjęciu, datę i miejsce wykonania zdjęcia, imię i nazwisko autora oraz kraj, z którego pochodzi.

6. Nadesłane prace (fotografie i opracowania) przechodzą na własność Fundacji, która ma prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.

7. Wszystkie dokumenty nadesłane do Fundacji powinny posiadać tłumaczenie na język polski.

8. Do udziału w pracach jury zaproszeni zostaną przedstawiciele Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Telewizji Polonia, Polskiego Radia oraz Fundacji SEMPER POLONIA.

9. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:

  • ogólną wiedzę z zakresu kultury i historii Polski oraz umiejętność jej wykorzystania w pracy;

  • samodzielność i umiejętność analizy tematu;

  • język i ogólny styl tekstu;

  • rodzaj i zakres wykorzystanych źródeł

10. Jury przyzna następujące nagrody:

  • I nagroda - zestaw komputerowy;

  • II nagroda - kamera cyfrowa;

  • III nagroda - cyfrowy aparat fotograficzny;

  • IV – V - aparat fotograficzny;

  • VI – X - albumy, książki.

11. Dodatkowe nagrody mogą ufundować instytucje, których reprezentanci zasiadają w jury oraz inne instytucje bądź osoby prywatne zainteresowane wsparciem idei konkursu.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 17 grudnia br. na stronie internetowej Fundacji SEMPER POLONIA.

13. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika oraz nazwy szkoły w przypadku uczniów.

14. Udział w konkursie oznacza zgodę na stosowanie się do wszystkich postanowień tego regulaminu.

15. Fundacja zastrzega sobie prawo umieszczenia najciekawszych prac w publikacji „Śladami naszego dziedzictwa”, dokumentującej konkurs „Ocalmy od zapomnienia”.

16. Fundacja zastrzega sobie prawo zmian regulaminu w kolejnych edycjach konkursu.

sourceArtykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=71