Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5317635
odsłon strony od 8 luty 2007
 
ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny: Polska

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Zmartwychwsta? Pan
Polska
Zmartwychwsta? Pan

Ref.
Zmartwychwsta? Pan /3x Alleluja
Alleluja /4x

O ?mierci, gdzie jeste?, o ?mierci?
Gdzie jest moja ?mier?? Gdzie jest jej zwyci?stwo?

Radujmy si?, radujmy si? bracia! Je?li dzisiaj si? mi?ujemy,
to dlatego, ?e On zmartwychwsta?.

Dzi?ki niech b?d? Ojcu, który nas prowadzi do Królestwa,
gdzie si? mi?o?ci? ?yje.

Je?li z Nim umieramy, z Nim te? ?y? b?dziemy, z Nim ?piewa? b?dziemy: Alleluja!


Wysłany przez admin dnia 07-04-2012 o godz. 16:00:00 (4 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1772 bajtów więcej | Wynik: 0)
Ustawa w sprawie obchodow Stulecia Odzyskania Niepodleg?o?ci Polski
Polska

USTAWA, z dnia 7 kwietnia 2017 r.

o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, maj?c na wzgl?dzie wag? wydarze? roku 1918, gdy po 123 latach rozbiorów wysi?ek wielu pokole? Polek i Polaków zaowocowa? odzyskaniem niepodleg?o?ci a Pa?stwo Polskie ponownie pojawi?o si? na mapie Europy, dostrzegaj?c potrzeb? uhonorowania setnej rocznicy tych wydarze?, uznaj?c za Ojców Niepodleg?o?ci w szczególno?ci Józefa Pi?sudskiego, Ignacego Daszy?skiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa, oraz doceniaj?c wk?ad, jaki w odzyskanie nró?nych wyzna?, w tym szczególnie Ko?cio?a Katolickiego, uchwala niniejsz? ustaw?.
Art. 1. Ustawa okre?la zasady przygotowania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Obchodami”.
Art. 2. 1. Tworzy si? Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Komitetem”.
2. Komitet, w latach 2017–2021, realizuje zadania maj?ce na celu upami?tnienie i uroczyste uczczenie wydarze? oraz osób zwi?zanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodleg?o?ci przez Rzeczpospolit? Polsk?.
3. W zakresie, o którym mowa w ust. 2, Komitet w szczególno?ci:
1)     przyjmuje corocznie na dany rok plan obchodów pa?stwowych uroczysto?ci zwi?zanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodleg?o?ci przez Rzeczpospolit? Polsk?;
2)     promuje w kraju i za granic? ide? upami?tnienia odzyskania i utrwalenia niepodleg?o?ci przez Rzeczpospolit? Polsk?;
3)     inicjuje wspó?prac? pomi?dzy organami w?adzy pa?stwowej, samorz?du terytorialnego, ko?cio?ami i innymi zwi?zkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, zwi?zkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami spo?ecznymi oraz podmiotami zainteresowanymi udzia?em w Obchodach;
4)     wyra?a, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, opini? w sprawach udzielenia patronatu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad uroczysto?ciami zwi?zanymi z uczczeniem odzyskania i utrwalenia niepodleg?o?ci przez Rzeczpospolit? Polsk?.
4. Komitet po zako?czeniu realizacji zada?, nie pó?niej ni? w 2022 r., przyjmuje sprawozdanie z dzia?alno?ci Komitetu.
Art. 3. W zakresie zada? realizowanych przez Komitet podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 3, organizatorzy uroczysto?ci i innych przedsi?wzi?? oraz inne podmioty realizuj?ce dzia?ania niezb?dne do w?a?ciwego przygotowania i przeprowadzenia Obchodów, wspó?pracuj? z Komitetem.Niepodleg?o?ci wnios?a generalicja Wojska Polskiego i duchowie?stwo .

Wysłany przez admin dnia 04-06-2018 o godz. 12:11:19 (125 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10895 bajtów więcej | Wynik: 5)
Program Niepodleg?a
PolskaProgram „Niepodleg?a” ??czy ró?ne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Inspiracj? dla wspólnego ?wi?towania s? warto?ci szczególnie wa?ne dla Polaków: wolno??, poszanowanie godno?ci i praw cz?owieka oraz solidarno??.
Obchody koordynowane s? przez Biuro Programu „Niepodleg?a”. Biuro realizuje swoje zadania zgodnie z za?o?eniami Programu Wieloletniego „Niepodleg?a” na lata 2017-2021, którego g?ównym celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej.
Program zak?ada dzia?ania w trzech obszarach (priorytetach). Pierwszy to projekty, za które b?d? odpowiedzialne narodowe instytucje kultury, podleg?e Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za drugi priorytet odpowiada Biuro Programu „Niepodleg?a” – w drugiej po?owie 2017 roku BPN uruchomi programy dotacyjne: „Koalicje dla Niepodleg?ej” (wspieraj?cy organizacj? obchodów przez inicjatywy obywatelskie) oraz „Niepodleg??” (skierowany do samorz?dowych instytucji kultury i organizacji pozarz?dowych). Za program zagraniczny obchodów (trzeci priorytet) odpowiada Instytut Adama Mickiewicza
Wysłany przez admin dnia 04-06-2018 o godz. 11:50:16 (96 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Setna rocznica odzyskania niepodleglosci Polski
Polska
Setna rocznica odzyskania niepodleglosci przez Polske
W roku 2018 mija setna rocznica odzyskania niepodleglosci Polski.

100-lecie odzyskania niepodleg?o?ci: Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków


Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci to dla Polaków jedno z najwa?niejszych ?wi?t pa?stwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walk?, cierpieniem i wysi?kiem wielu pokole? Polek i Polaków – nasz kraj odzyska? suwerenno??.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pami?? tych, którym zawdzi?czmy w?asne pa?stwo, którym uda?o si? podnie?? kraj z ogromnych zniszcze? I wojny ?wiatowej, stworzy? warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

 Rok 2018 wyznacza rocznic? szczególn? – jest to bowiem ju? setna rocznica odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci.

Prezydent RP Andrzej Duda: Jestem g??boko przekonany, ?e stulecie odzyskania niepodleg?o?ci to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. Ogromnie zale?y mi na tym, aby jubileusz sta? si? ?wi?tem ca?ej polskiej wspólnoty i by ka?dy z nas, obywateli Rzeczypospolitej, czu? si? zaproszony nie tylko do udzia?u w uroczysto?ciach i innych wydarzeniach rocznicowych, ale przede wszystkim do ich wspó?tworzenia.

Wysłany przez admin dnia 04-06-2018 o godz. 11:28:45 (111 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Zyczenia Wielkanocne z Finlandii
Polska

Zyczenia Wielkanocne Boguslawa Kurlowicza z Finlandii

Wysłany przez admin dnia 31-03-2018 o godz. 18:32:50 (153 odsłon)
(Czytaj więcej... | 241 bajtów więcej | Wynik: 5)
Zyczenia Wielkanocne z Polski
Polska

Zyczenia Wielkanocne Antykwariatu Wojtowicza z Krakowa z Polski

Wysłany przez admin dnia 31-03-2018 o godz. 18:26:13 (139 odsłon)
(Czytaj więcej... | 251 bajtów więcej | Wynik: 5)
Swiadkówie ludobójstwa na Wo?yniu
Polska
Serdecznie pozdrawiam. Od ponad dwóch lat systematycznie publikuj? w swoim blogu na stronie: niepoprawni.pl , wspomnienia i relacje naocznych ?wiadków ludobójstwa na Wo?yniu i Kresach oraz aktualne teksty i opracowania Kresowian. Staram si? nie pomija? tak?e wa?nych, dziejowych spraw, tycz?cych si? naszej ojczyzny i Ko?cio?a, szczególnych zawirowa? w Europie i na ?wiecie, lub innych ciekawych wydarze?. Jeden z ostatnich wpisów nosi tytu?: „O abp. ?wiatos?awie Szewczuku ze Lwowa czyli jak mówi? by nie powiedzie? nic”.

Prosz? o opublikowanie tak?e na swojej stronie, je?li to mo?liwe. W chwili wolnej i sposobnej zapraszam do lektury, oto adres dla zainteresowanych: http://niepoprawni.pl/blog/slawomir-tomasz-roch/o-abp-swiatoslawie-szewczuku-ze-lwowa-czyli-jak-mowic-by-nie-powiedziec

Wysłany przez admin dnia 27-03-2018 o godz. 08:57:11 (121 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2229 bajtów więcej | Wynik: 5)
USTAWA o IPN z dnia 26 stycznia 2018 r.
PolskaUSTAWA
z dnia 26 stycznia 2018 r.
o zmianie ustawy o Instytucie Pami?ci Narodowej – Komisji ?cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialno?ci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b? kary
Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami?ci Narodowej – Komisji ?cigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1) w art. 1:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) pope?nionych na osobach narodowo?ci polskiej lub obywatelach polskich innych narodowo?ci w okresie
od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:
– zbrodni nazistowskich,
– zbrodni komunistycznych,
– zbrodni ukrai?skich nacjonalistów i cz?onków ukrai?skich formacji kolaboruj?cych z Trzeci? Rzesz?
Niemieck?,
– innych przest?pstw stanowi?cych zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzko?ci lub zbrodnie wojenne,”,
Wysłany przez admin dnia 22-02-2018 o godz. 16:48:25 (186 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2192 bajtów więcej | Wynik: 5)
Mi?dzynarodowy Motocyklowy Rajd Katy?ski
Polska
I RAJD MOTOCYKLOWY ?LADAMI OJCA BERNARDA z W?BRZE?NA 1-3.06.2018
Kole?anki i Koledzy Motocykli?ci,
zapraszamy, w dniach 1.06.2018 – 3.06.2018, do udzia?u w I Rajdzie Motocyklowym ?ladami Ojca Bernarda z W?brze?na. Bior?c w nim udzia?, b?dziecie mogli pozna? dorobek ?ycia benedyktyna o. Bernarda, którego proces beatyfikacyjny wznowiono po wielu latach w 2009 roku.
Spotkanie uczestników i start Rajdu nast?pi? w W?brze?nie, gdzie w 1575 roku urodzi? si? ten S?uga Bo?y. Nast?pnie odwiedzimy Grodzisk Wielkopolski. Spotkamy si? tam z w?adzami samorz?dowymi i mieszka?cami na rynku przy studni o. Bernarda, miejscu szczególnym dla Grodziszczan. Docelowym miejscem Rajdu jest opactwo benedyktynów
w Lubiniu, w którym o. Bernard odbywa? nowicjat, zosta? ojcem duchownym opactwa, zmar? w opinii ?wi?to?ci w roku 1603 i zosta? tam pochowany. Uczestnicy wezm? udzia?
w uroczysto?ciach 415. rocznicy ?mierci kandydata na o?tarze.
W stulecie Niepodleg?o?ci Polski, goszcz?c m.in. na terenie Wielkopolski, oddamy ho?d uczestnikom zwyci?skiego Powstania Wielkopolskiego, sk?adaj?c kwiaty pod pomnikiem w Grodzisku Wielkopolskim. Odwiedzimy równie? Drzyma?owo, znane z walki Micha?a Drzyma?y z germanizacj?.
Wysłany przez admin dnia 23-12-2017 o godz. 11:46:50 (209 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2925 bajtów więcej | Wynik: 5)
Zyczenia TVP Bo?e Narodzenie 2017
Polska
Zyczenia Bo?e Narodzenie 2017
Wysłany przez admin dnia 23-12-2017 o godz. 11:44:19 (202 odsłon)
(Czytaj więcej... | 147 bajtów więcej | Wynik: 0)
Twoja opinia
Za katastrof? w Smole?sku odpowiada

Donald Tusk Premier Rz?du RP
Rz?d RP
W?adimir Putin Premier Rz?du Rosji
Rz?d Rosji
Za?oga samolotu
Kontrolerzy lotu w Smole?skuWyniki
Ankiety

Głosów 632
 
Poszukuje Rodziny

 Szukam rodziny Mas?o i Stepien
 Poszukuj? Wac?awa Szabuckiego.
 Rodzina Wolkow z Mior
 Poszukuj? Rodziny Milewskich Maciuki k. Mior
 Poszukuj? rodziny Poniznik z Mior i oklicy
 Rodzina Alchimowicz
 Rodzina Zacharewicz z okolicy Mior
 Rodzina Astapkowicz
 Rodzina Sz?owieniec
 Stankiewicz Chadasewicz Dargiel Miszczenko

ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny Forums

 
Ostatnie 5 artyku?ów
· Zmartwychwsta? Pan
[ 4 odsłon ]
· Rze? Wolynska wyst?pienie PREZYDENTA RP
[ 83 odsłon ]
· Po?egnanie Ireny Szewi?skiej
[ 86 odsłon ]
· Prezydent RP uczci Rze? Wolynsk?
[ 75 odsłon ]
· Pe?nomocnik Rz?du do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodleg?o?ci
[ 108 odsłon ]
 
Do pobrania
· 1: Marsz Sybiraków
· 2: Adam Mickiewicz Dziady cz. 3
· 3: Do Szopy Hej Pasterze
· 4: Hymn Polski Mazurek D?browskiego
· 5: Mapa Mior i okolicy z 1939 roku
· 6: Bog Sie Rodzi
· 7: Dzien Jeden w Roku
· 8: Gdy Sliczna PannaDorozkarnia
· 9: Anio? Pasterzom Mówi?
· 10: Pojdzmy Wszyscy
 Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018