Miory i Ziemia Miorska
Data: 08-02-2007 o godz. 20:14:45
Temat: informacje


Miory i Ziemia Miorska. Portal uruchomiony przez przyjacó? i sympatyków Ziemi i Ludzi.Przyjaciele - Przyjacio?om. Mieszka?cy byli - mieszka?com dzisiejszym.
Celem naszego Towarzystwa jest, miedzy innymi;
- rozwijanie przyjaznych kontaktów mi?dzy narodami i spo?eczno?ciami lokalnymi,
- popularyzacja problemów i spraw, poszukiwanie sposobów ich rozwi?zywania,
- dokumentowanie i pami?? o historii i o przysz?o?ci,
- organizacja pomocy wzajemnej,
Zach?camy wszystkich do wspólnego redagowania i prowadzenia portalu Miory i Ziemia Miorska.
Zach?camy do nadsy?ania materia?ó w postaci elektronicznej tekstu i zdj?? dla ich prezentacji w portalu.
Przyjmujemy zg?oszenia osób do udzia?u w Komitecie Organizacyjnym i Radzie Programowej Portalu biuro@miory.eu
Towarzystwo Przyjació? Mior i Ziemi Miorskiej Pozna? 2007 UE

    Miory - piersza pisemna wzmianka pochodzi z roku 1514, jest mowa o osadzie Mierzeja w powiecie Bras?awskim Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego. W roku 1567 pojawia si? zapis o Miorach - osadzie nale??cej do Mirskich.
Miory do 17-09-1939 r. Miasto w Polsce - wchodzi?y w sk?ad Województwa Wile?skiego. Stan w roku 1939:
Po?o?enie, obszar i ludno??:
Województwo wile?skie, po?o?one w pó?nocno-wschodniej cz??ci kraju, graniczy we wschodniej swej cz??ci z Bia?orusk? Republik? Sowieck?, na pó?nocy z ?otw?, a w zachdniej swej cz??ci z Litw? Kowie?sk?. Obszar województwa wynosi 29 109 km kw, ludno?? liczy 1 005 565 mieszka?ców, przy g?sto?ci stosunkowo bardzo niskiej 34,5 mieszk. na 1 km kw. Pod wzgl?dem narodowo?ciowym jest ludno?? w 57,9% polska, w 25,7% bia?oruska, w 8,1% ?ydowska, za? 8,3% przypada na inne narodowo?ci. Co sie tyczy stosunków wyznaniowych jest 61,2% rzym.-katol., 26,9% prawos?awnych, 9,4% wyznania moj?eszowego, 2,4% przypada na inne wyznania.
Podzia? administracyjny:
Województwo wile?skie liczy 14 miast, 103 gminy wiejskie i dzieli si? na 8 powiatów: bras?awski (4 218 km kw.), dzi?nie?ski (3 908 km kw.), mo?odecza?ski (1 876 km kw.), oszmia?ski (2 352 km kw.), postawski (3 114 km kw.), ?wi?cia?ski (4 037 km kw.), wilejski (3 421 km kw.), wile?sko-trocki (6 183 km kw.). Miasta powiatowe: Wilno (190 172 mieszk.), Bras?aw (1 587 mieszk.), Dzisna (4 413 mieszk.), Mo?odeczno (1 997 mieszk.), Oszmiana (6 000 mieszk.), Postawy (974 mieszk.), ?wi?ciany (6000 mieszk.), Wilejka (3 417 mieszk.).
Kolej ?elazn? przez Miory zbudowano na podstawie:
ROZPORZ?DZENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 24 lutego 1928 r. o budowie kolei normalnotorowej Woropajewo-Druja. Dziennik Ustaw Nr 22/1928 r., poz. 196

Okupacja Mior
- Od 17-09-1939 rok okupacja przez Zwi?zek Sowiecki
- W okresie 03-07-1941 - 04-07.1944 rok okupacja przez Niemcy hitlerowskie,
- Od 05-07-1944 rok okupacja przez Zwi?zek Sowiecki

Miory od 19 wrze?nia 1991 roku w wolnej i niepodleglej Republice Bialorus.Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=7