Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości
Data: 04-06-2018 o godz. 12:16:04
Temat:


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.
2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:
1)     koordynowanie i monitorowanie prac związanych z przygotowaniem projektu programu wieloletniego „Niepodległa” oraz jego wdrażaniem
2)     koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z instytucjami podległymi i nadzorowanymi, z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz z organizacjami pozarządowymi przy organizacji obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. 1. Pełnomocnik przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z właściwymi organami administracji rządowej, które są obowiązane do współpracy i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
2. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z Organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi.
§ 4. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 marca danego roku za rok poprzedni.
§ 5. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 6. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów

Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=487