5 marca 1940 Zbrodnia Sowiecka w Katyniu
Data: 04-04-2007 o godz. 06:37:52
Temat: Polska

Orygina? rozkazu zbrodni ludobójstwa, na Polakach wydany przez
Wszechzwi?zkowa Partia Komunistyczna (Bolszewików). KOMITET CENTRALNY

T?umaczenie z origina?y rozkazu
?CI?LE TAJNE
(z O.P.)
Wszechzwi?zkowa Partia Komunistyczna (Bolszewików). KOMITET CENTRALNY
Nr P13/144.
Tow. Beria.
' marca 1940 r.
Wyci?g z protoko?u nr 13 posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego z 193 r.
144 - Uchwa?a 5 marca, 1940 <144>144. - Sprawa [przed?o?ona przez lub zapytanie od] NKWD Zwi?zki Sowieckiego
I. Poleci? NKWD Zwi?zku Sowieckiego:
1) Sprawy 14.700 znajduj?cych si? w obozach dla je?ców wojennych by?ych polskich oficerów, urz?dników pa?stwowych, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, ?andarmów, osadników i dozorców wi?ziennych,
2) Jak te? sprawy aresztowanych i znajduj?cych si? w wi?zieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Bia?orusi w liczbie 11 000 cz?onków ró?nych k-r [kontrrewolucyjnych] organizacji szpiegowskich i dywersanckich, by?ych obszarników, fabrykantów, by?ych polskich oficerów, urz?dników pa?stwowych i zbiegów - rozpatrzy? w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwy?szego wymiaru kary - rozstrzelania.
II. rozpatrzenie spraw przeprowadzi? bez wzywania zatrzymanych i bez przedstawienia zarzutów, decyzji o zako?czeniu ?ledztwa i aktu oskar?enia - w nast?puj?cym trybie:
a) wobec osób znajduj?cych si? w obozach dla je?ców wojennych - na podstawie informacji przed?o?onej przez Zarz?d ds. Je?ców Wojennych NKWD ZSSR,
b) wobec osób zatrzymanych - na podstawie informacji z akt przed?o?onej przez NKWD Ukrai?skiej SSR i NKWD Bia?oruskiej SSR.
III. Rozpatrzenie spraw i powzi?cie uchwa?y zleci? trójce towarzyszy w sk?adzie: Mierkulow, Kobu?ow i Basztakow (naczelnik I Wydzia?u Specjalnego NKWD ZSSR).
Sekretarz Komitetu Centralnego Zbrodnia katy?ska – w Polsce okre?lenie równoznaczne ze s?owem Katy? i las katy?ski – masowe wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP (b) z 5 marca 1940 r. przez NKWD na wiosn? 1940 roku, przetrzymywanych w obozach na terytorium Zwiazku Sowieckiego, prawie 15 000 je?ców wojennych - polskich oficerów – w du?ej cz??ci pochodz?cych z rezerwy. Ofiary dokonanej zbrodni by?y pogrzebane w zbiorowych mogi?ach – w Katyniu pod Smole?skiem, Miednoje ko?o Tweru i Piatichatkach na przedmie?ciu Charkowa.
Zbrodnia by?a przeprowadzona w ?cis?ej tajemnicy, ale ju? w 1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu (na Smole?szczy?nie – terenie przej?ciowo okupowanym przez III Rzesz? Niemieck?), co da?o pocz?tek ww. terminowi.
Obecnie okre?la on równie? wymordowanie ponad 7000 osób przetrzymywanych w wi?zieniach zachodniej Bia?orusi i zachodniej Ukrainy, nie maj?cych statusu je?ca, cho? by?o w?ród nich ok. 1000 polskich oficerów.
Zbrodnia, ze wzgl?du na jej ideologiczne umotywowanie wzgl?dami klasowymi, a faktycznie narodowymi, oraz masowo??, jest wed?ug opinii Instytutu Pami?ci Narodowej uwa?ana za ludobójstwo - zbrodnia przeciwko ludzko?ci – co jednocze?nie jest odrzucane przez Rosj?. Jest to w pewnym stopniu powodowane obawami, ?e spowodowa?oby to ??danie odszkodowa? dla rodzin ofiar. Ponadto istotne jest to, ?e w przypadku ludobójstwa nie mo?na by by?o sprawców zbrodni obj?? przedawnieniem.

Source


Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=37