Ustawa repatriacyjna
Data: 18-01-2012 o godz. 14:12:21
Temat:


Stanowisko Rządu RP wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4041),
przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Rząd pozytywnie ocenia senacki projekt nowelizacji ustawy o repatriacji. Wprowadza on jednolity tryb stwierdzania polskiego pochodzenia, wypełniając tym samym normę konstytucyjną (art. 52, ust. 5 Konstytucji RP).
Zaproponowana w projekcie procedura ma dotyczyć wszystkich cudzoziemców, bez względu na miejsce ich aktualnego zamieszkiwania.
Zaproponowano ponadto poszerzenie katalogu uprawnień, które będą przysługiwać osobom, których polskie pochodzenie zostanie stwierdzone na podstawie zmienionych przepisów.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że repatriantami mogły być osoby, które ukończyły w Polsce szkołę wyższą i spełniły przesłanki upoważniające do zamieszkania na terytorium objętym akcją repatriacyjną. Senatorowie zaproponowali przepisy, które umożliwią odstąpienie od tych regulacji, dzięki czemu możliwe będzie osiedlenie się
w Polsce i nabycie polskiego obywatelstwa większej liczbie osób, które zawodową i osobistą przyszłość wiążą z Polską. Dla tej kategorii osób wprowadzony ma być uproszczony tryb nabycia obywatelstwa polskiego.

Zgodnie z projektem senackim, zmieni się definicja polskiego pochodzenia przez nadanie jej bardziej uniwersalnego charakteru. Chodzi o rezygnację z konieczności wykazania związku z polskością poprzez pielęgnowanie mowy, tradycji
i zwyczajów. Senatorowie uznają, że pochodzenie polskie jest faktem, o którym nie muszą przesądzać znajomość języka czy tradycji.

W senackim projekcie nowelizacji ustawy wprowadzono korekty dotyczące wsparcia dla gmin oferujących repatriantom możliwość zamieszkania na ich terenie. Zaproponowano ujednolicenie świadczeń dla wszystkich gmin zapraszających osoby legitymujące się promesami wiz repatriacyjnych.

Senacki projekt wprowadza ponadto zmiany dotyczące przyznawania jednorazowej pomocy finansowej wypłacanej repatriantom po przybyciu do Polski. Do art. 17 ust. 1 dodano zapis, że pomoc ta będzie wypłacana repatriantom na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji. Podobną przesłankę należy wprowadzić kwestiach pomocy finansowej na remont lokalu mieszkalnego oraz w przepisie dotyczącym aktywizacji zawodowej. Senacki projekt koryguje ponadto zapisy odnoszące się do obowiązującego obecnie 60-dniowego terminu na wypłatę powyższej pomocy. Z uwagi na to, że jej przyznawanie było uzależnione od decyzji kilku organów (Urzędu Stanu Cywilnego, ministra spraw wewnętrznych, wojewody, starosty), termin ten był za krótki. Senatorowie zaproponowali, aby starosta wypłacał pomoc w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawomocnej decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji.

W senackim projekcie zmieniono zapisy dotyczące systemu dotacji dla gmin. Obecnie przepisy sprawiają, że zainteresowanie gmin osiedlaniem się repatriantów jest małe. Zmiana formy dofinansowania gmin, zaproponowana w projekcie, może wpłynąć na poprawę tej sytuacji. Chodzi o system opłat z budżetu państwa dla gmin przyjmujących repatriantów. Systemem tym będą objęte również te gminy, które nie były objęte dotychczasowym systemem wsparcia. Rząd popiera te zmianę, z zastrzeżeniem, że należy określić maksymalny pułap pomocy przysługującej rodzinie. Nie do przyjęcia jest natomiast propozycja corocznej waloryzacji wysokości tej opłaty.


Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=326