Kalendarium II Wojny ?wiatowej
Data: 04-03-2007 o godz. 19:13:05
Temat: informacje


Chronologia II Wojny ?wiatowej


1.IX.1939 – atak III Rzeszy na Polsk? (Fall Weis) , pocz?tek II Wojny Swiatowej,
3.IX.1939 – wypowiedzenie wojny Niemcom przez Angli? i Francj? (wraz z pa?stwami zale?nymi bez dzia?a? wojennych,
5.IX.1939 – opuszczenie stolicy przez w?adze pa?stwowe RP,
7.IX.1939 – kapitulacja za?ogi Westerplatte,
9–18.IX.1939 – bitwa nad Bzur?,
17.IX.1939 – Agresja Zwi?zku Sowieckiego na Polsk?, wype?nienie sojuszniczych zobowi?za? paktu Ribbentrop Mo?otow,
22–28.IX.1939 – obl??enie Warszawy przez Niemców,
5.X.1939 – pod Kockiem kapituluje ostatnia jednostka WP – Samodzielna Grupa Operacyjna ,,Polesie”,
30.IX.1939 – 12.III.1940 – wojna Zwi?zku Sowieckiego z Finlandi? (zimowa), zako?czona kl?sk? Finlandii,
9.IV.1940 – Agresja Rzeszy na Dani? i Norwegi?,
V–VI.1940 – Atak Niemiec na Belgi?, Holandi? i Luksemburg. Po ich kapitulacji (15.V. Holandii z Luksemburgiem, 28.V. Belgii), Niemcy uderzaj? 5.VI na Francj?,
22.VI.1940 – Kapitulacja Francji w Compiègne, pó?nocna cze?? pod okupacj?, na po?udniu – rz?d kolaboracyjny Vichy,
27.VI.1940 – Zaj?cie przez ZSRR rumu?skiej Besarabii i p?n. Bukowiny,
3-6.VIII.1940 – Aneksja przez ZSRR Litwy, ?otwy i Estonii jako republik zwi?zkowych,
8.VIII-31.X.1940 – Lotnicza ,,bitwa o Angli?”, pora?ka Niemiec,
31.III-13.IV.1941 – Wojska w?oskie wraz z niemieckim korpusem gen. Erwina Rommla, podejmuj? dzia?anie zaczepne w Libii, powstrzymane przez Brytyjczyków
22.VI.1941 – Wojna sojuznikow, agresja III Rzeszy na Zwi?zek Sowiecki. Do grudnia wojska niemieckie docieraj? w rejon Moskwy, Leningradu i Rostowa n. Donem,
XII.1941 – Armia Czerwona odrzuca Niemców spod Moskwy i przechodzi do kontrnatarcia,
7.XII.1941 – Atak Japonii na ameryka?sk? baz? marynarki w Pearl Harbor, przy??czenie si? USA do wojny, sukcesy japo?skie do VI 1942,
V-XI 1942 – W P?n. Afryce Brytyjczycy pod naporem wojsk Osi wycofuj? si? do Egiptu, po otrzymaniu posi?ków przechodz? do natarcia,
3-5.VI.1942 – Bitwa o Midway. Zwyci?stwo U.S. Navy, pocz?tek ofensywy USA na Pacyfiku,
VI-X.1942 – W ofensywie na po?udniu ZS wojska niemieckie podchodz? pod Stalingrad,
VIII.1942-2.II.1943 – Bitwa o Stalingrad, zniszczenie niemieckiej 6. Armii, kontrofensywa Armii Czerwonej,
23.X-3.XI.1942 – Zwyci?stwo sojuszników pod El-Alamejn, kapitulacja wojsk w?oskich, niemieckie oddzia?y wycofuj? si? do Tunezji, gdzie kapituluj? w I.1943),
XI.1942-V.1943 – W p?n. Afryce alianci zwyci??aj? nad wojskami Osi
18.I.1943 – Armia Czerwona przerywa blokad? Leningradu (trwaj?c? od IX.1941)¸
V.1943-VII.1944 – Zwyci?skie operacje Armii Ameryka?skiej, opanowanie wi?kszo?ci wysp na Pacyfiku,
5.VII.-23.VIII.1943 – Najwi?ksza bitwa pancerna w historii, kl?ska Niemiec, rozpocz?cie natarcia Armii Czerwonej,
10.VII-17.VIII.1943 – L?dowanie aliantów na Sycylii, aresztowanie Benita Mussoliniego- koniec re?imu faszystowskiego we W?oszech,
IX.1943 – Nowy rz?d w?oski, po podpisaniu kapitulacji (3.IX.), wypowiada wojn? Niemcom,
3.I.1944 – Wkroczenie Armii Czerwonej na przedwojenne ziemie polskie,
6.VI.1944 – L?dowanie aliantów w Normandii, utworzenie frontu zachodniego,
VII.1944 – Osi?gni?cie przez Armi? Czerwon? linii Wis?y,
25.VIII.1944 – Wyzwolenie Pary?a przez aliantów,
23-26.X.1944 – Druzgoc?ca kl?ska Japo?skiej Cesarskiej Floty na Filipinach,
12-27.I.1945 – Ofensywa Armii Czerwonej,
16.IV.1945 – Armia Czerwona rozpoczyna operacj? berli?sk?,
24-25.IV.1945 – Wojska Aliantów na froncie zachodnim dochodz? do ?aby,
26.IV-2.V.1945 – Szturm Berlina,
7-8.V.1945 – Bezwarunkowa kapitulacja Rzeszy na obu frontach,
6 i 9.VIII.1945 – Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszim? i Nagasaki,
8.VIII.1945 – Wypowiedzenie wojny Japonii przez ZSRR,
2.IX.1945 – Bezwarunkowa kapitulacja Japonii, koniec II wojny ?wiatowej.

Sprawa polska

27.IX.1939 – Utworzenie przez. Gen. Micha?a Karaszewicza – Tokarzewskiego pierwszej podziemnej organizacji wojskowej – S?u?by Zwyci?stwu Polski,
30.IX.1939 – Prezydentem RP zostaje W?adys?aw Raczkiewicz, powo?anie rz?du emigracyjnego w Pary?u z gen. W?adys?awem Sikorskim na czele,
12.X.1939 – Na ziemiach polskich zaj?tych przez Wermacht powstaje Generalne Gubernatorstwo, reszta ziem wcielona do III Rzeszy,
2.XI.1939 – Aneksja ziem polskich zaj?tych przez Armi? Czerwon? do Zwi?zku Sowieckiego,
7.XI.1939 – Naczelnym wodzem Polskich Si? Zbrojnych zostaje gen. W?adys?aw Sikorski,
XII.1939-I.1940 – Tworzenie Zwi?zku Walki Zbrojnej, tajnej org. wojsk. Na terenach obu okupacji,
II.1940 – Pocz?tek masowych deportacji ludno?ci polskiej z ziem wcielonych do Zwi?zku Sowieckiego,
24.II.1940 – Powstaje Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP), z?o?ony z przedstawicieli PPS, SN, SL i SP. Od VI.1940 uznany za oficjaln? reprezentacje polityczn? kraju,
III-V.1940 – Rozstrzelanie przez NKWD, 25000 polskich oficerów w Katyniu, Charkowie i Twerze (pochowani w Miednoje),
IV.1940 – Rz?d RP powo?uje Delegatur? Rz?du na Kraj, odp. za administracj? cywiln? w podziemiu,
V-VI.1940 – Udzia? jednostek WP w obronie Francji,
27-28.VI.1940 – Udzia? Samodzielnej Brygady Strzelców Podhala?skich w walkach o port norweski w Narwiku,
30.VI.1940 – P?k Stefan ,,Grot” Rowecki organizuje Komend? G?ówn? Zwi?zku Walki Zbrojnej,
VIII-X.1940 – Udzia? polskich dyw. lotniczych w ,,bitwie o Angli?”,
1940 – Utworzenie getta ?ydowskiego w Warszawie,
XI.1940 – Konspiracyjne w?adze ruchu ludowego powo?uj? Stra? Ch?opsk? – pó?niejsze Bataliony Ch?opskie,
III-IV.1941 – Udzia? Samodzielnej Brygady Strzelców Podhala?skich w obronie Tobruku,
30.VII.1941 – Podpisanie uk?adu Sikorski-Majski, wznowienie stosunków dyplomatycznych RP ze Zwi?zkiewm Sowieckim, zgoda Rosjan na amnesti? dla Polaków i formowanie w Zwi?zku Sowieckim Armii Polskiej,
14.II.1942 – Przemianowanie ZWZ na Armi? Krajow?,
XI.1942 – Utworzenie Kierownictwa Dywersji (Kedywu) Armii Krajowej,
4.XII,1942 – Za?o?enie Rady Pomocy ?ydom ,,?egota” przy Delegaturze Rz?du RP na Kraj,
1.III.1943 – Utworzenie Zwi?zku Patriotów Polskich z Wand? Wasilewsk? na czele,
21.III.1943 – PKP przekszta?ca si? w Krajow? Rad? Porozumiewawcz?,
19.IV-8.V.1943 – Powstanie w getcie warszawskim,
26.IV.1943 – Zerwanie stosunków dyplomatycznych z rz?dem polskim przez Zwi?zkiem Sowieckim po odkryciu grobów w Katyniu. Tworzenie wojsk polskich zale?nych od Armii Czerwonej,
30.VI.1943 – Aresztowanie kom. G?ównego AK gen. Stefana ,,Grota” Roweckiego. Jego nast?pc? jest gen. Tadeusz ,,Bór” Komorowski,
4.VII.1943 – ?mier? gen. W?adys?awa Sikorskiego w katastrofie lotniczej w Gibraltarze,
14. VII.1943 – Na czele rz?du na Uchod?ctwie staje Stanis?aw Miko?ajczyk, naczelnym wodzem gen. Kazimierz Sosnkowski,
12.X.1943 – Bitwa 1. Dyw. Piechoty Im. T. Ko?ciuszki pod Lenino,
20.XI.1943 – Rozkaz komendanta g?ównego AK o realizacji planu ,,Burza”,
31.XII.1943 – Komuni?ci polscy tworz? Krajow? Rad? Narodow? z Boles?awem Bierutem na czele,
9.I.1944 – Delegatura Rz?du pow. Rad? Jedno?ci Narodowej,
11-18.V.1944 – Udzia? 2. Korpusu Polskiego w walkach o Monte Cassino, zak. zdobyciem go przez Polaków,
20.VII.1944 – Utworzenie przez komunistów polskich w Moskwie Rz?du Tymczasowego – Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN),
22.VII.1944 – Og?oszenie Manifestu PKWN,
VII.1944 – Rozbrojenie i aresztowanie przez w?adze sowieckie ok. 50 tys. ?o?nierzy AK (wywiezieni w g??b ZSRR),
1.VIII-2.X.1944 – Powstanie warszawskie,
VIII.1944 – Walki 1. dyw. pancernej gen. Stanis?awa Maczka pod Falaise we Francji,
6.IX.1944 – Dekret PKWN o reformie rolnej,
17-26.IX.1944 – Udzia? 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanis?awa Sosabowskiego w operacji ,,Market- Garden”,
31.XII.1944 – Przekszta?cenie PKWN w Rz?d Tymczasowy z Edwardem Osóbk?- Morawskim na czele,
19.I.1945 – Rozwi?zanie AK przez komendanta g?ównego gen. Leopolda Okulickiego,
IV-V.1945 – Udzia? Polskiej 1. Dyw. Piechoty z jednostkami wsparcia w szturmie Berlina

Konferencje

14.VIII.1941 – Podpisanie Karty Atlantyckiej przez Winstona Churchilla i Franklina D. Roosevelta (zasady polityki obu pa?stw),
1.I.1942 – Deklaracja Narodów Zjednoczonych (nie myli? z ONZ) w Waszyngtonie 26 pa?stw (w tym Polsk?) walcz?cych z Osi?,
28.IX-1.XII.1943 – Konferencja w Teheranie. Stalin, Roosevelt i Churchill omawiaj? plany prowadzenia wojny z III Rzesz?, przysz?o?? powojennych Niemiec i ?wiata, utworzenia frontu zachodniego oraz wst?pnie ustalaj? wschodni? gran. Polski na linii Curzona, zachodniej na Odrze,
4-11.II.1945 – Konferencja w Ja?cie. ,,Wielka trójka” uzgadnia plany prowadzenia wojny w Europie i na Dalekim Wchodzie, zasady okupacji Niemiec, organizacji powojennego ?wiata, a tak?e granice Polski: wschodni? na linii Curzona, zachodni? na linii Odry i Nysy,
25.IV-26.VI.1945 – Konferencja za?o?ycielska ONZ w San Francisco, podpisanie karty Narodów Zjednoczonych przez przedstawicieli 51 pa?stw walcz?cych z blokiem faszystowskim,
17.VII-2.VIII.1945 – Konferencja w Poczdamie szefów rz?dów i ministrów sprawa zagranicznych USA, ZS i Anglii.
Uzgodniono rozwi?zania w kwestii powojennych Niemiec: demilitaryzacji, denazyfikacji, demokratyzacji i demonopolizacji, sp?aty reparacji wojennych przez Niemcy, podzia? Niemiec i Berlina na 4 strefy okupacyjne; ameryka?sk?, brytyjsk?, francusk? i sowieck? oraz zmiany polityczne i terytorialne w powojennym ?wiecie.
Ustalono tak?e zachodni? granic? Polski na Odrze i Nysie ?u?yckiej, kwestie z wysiedleniem niemieckiej ludno?ci i przeprowadzeniu w Polsce demokratycznych wyborów.

Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=25