Józef Pi?sudski Marsza?ek Polski
Data: 17-02-2007 o godz. 10:43:08
Temat: informacje


?YCIORYS MARSZA?KA


Józef Pi?sudski pochodzi? z ziemi Litewskiej i by? cz?onkiem staro?ytnego szlacheckiego rodu Giniatowiczów. Rodzina ta dobrze znana, pi?knie zapisa?a si? w historii. Jej pocz?tek si?ga r. 1490, pod któr? to dat? stoi w Kronikach Litewskich, ?e jeden z Giniatowiczów da? synowi obok imienia Stanis?aw imi? starolitewskie "Pi?suda". Czas uchodzi? a przodkowie Marsza?ka poprzez koligacj?, czy nadania królewskie wynagradzaj?ce zas?ugi dla ojczyzny weszli w posiadanie sporych w?o?ci by?y to: Billewicz w powiecie rosie?skim, Czahiszek w wile?skim, ?u?ów w ?wi?cia?skim.
Z znamienitych przedstawicieli tej rodziny wymieni? mo?na: Jana Kazimierza Giniatowicza Rymsza Pi?sudskiego (zm. 1710 r.) chor??ego parnawskiego, porucznika bu?awy wielkiej czasów hetmana Paca oraz podczaszy grodzie?ski, w?a?ciciel rozleg?ych w?o?ci na terenie ?mudzi. Jego wnuk Franciszek a tak?e prawnuk Jan Chryzostom równie? godnie zapisali swój ród w pami?ci potomnych. Franciszek (zm. 1791 r.) by? piwniczym Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego a tak?e pos?em Ksi?stwa ?mudzkiego na Sejm Warszawski. Z kolei Jan Chryzostom (zm. 1837 r.) bra? udzia? w obradach Sejmu Czteroletniego, by? te? podkomorzym w swoich rodzinnych stronach i marsza?kiem szlachty powiatu telszewskiego. Zarówno jeden jak i drugi za prac? w?o?on? w dobro Rzeczypospolitej otrzymali Order ?w. Stanis?awa.
Z takiego rodu wywodzi? si? ojciec naszego Bohatera. Posiada? on maj?tek w powiecie rosie?skim. By? osob? wykszta?con? i chcia? robi? karier? w ?wiecie nauki, jednak sprawy maj?tkowe zmusi?y go do po?wi?cenia si? gospodarstwu. Za ?on? wzi?? sobie Mari? z Billewiczów - starego rodu na ?mudzi (tego samego, który na zawsze wpisa? Sienkiewicz w pami?? Polaków w "Potopie").
W rodzinnym maj?tku w Teneniu zasta? rodzin? Pi?sudskich wybuch powstania styczniowego. Terror i prze?ladowania dokonywane przez Moskali na Litwie nie omin??y i domu przysz?ego Marsza?ka. Matk? ojca i siostry zamkni?to w wi?zieniu, brat stryjeczny ojca zosta? zabity, sam pan Pi?sudski b?d?c komisarzem cywilnym na ?mudzi musia? kry? si? przed poszukuj?cymi go kozakami. Efektem tego by?o rozg?oszenie przez moskali, ?e go zabito gdy tymczasem omy?kowo oprawcy zamordowali inn? osob?. D?u?sze przebywanie w Teneniu oznacza?o niechybn? ?mier? b?d? niewol? dlatego Pi?sudscy zdecydowali si? osi??? w maj?tku ?u?ów w powiecie ?wi?cia?skim - nieopodal Wilna. Miejscowo?? ta odziedziczy?a pani Pi?sudska. I tym to maj?tku dnia 5 grudnia 1867 r. przyszed? na ?wiat Pierwszy Marsza?ek Odrodzonej Polski - Józef Klemens Pi?sudski.
Dzieci?stwo "Ziuka" - jak nazywano ma?ego Józefa mimo zabezpieczonego materialnego bytu nie by?o ?atwe. Na Litwie wci?? szala? popowstaniowy terror. Sam Wódz w r. 1903 dla lwowskiego "Promyka" tak o swym dzieci?stwie pisa?: "Wszystkie za? marzenia moje koncentrowa?y si? wówczas ko?o powstania i walki or??nej z moskalami, których z ca?ej duszy nienawidzi?em, uwa?aj?c ka?dego z nich za ?ajdaka i z?odzieja. To ostatnie zreszt? by?o zupe?nie usprawiedliwionem. W owym czasie Rosja wyla?a na Litw? szumowiny swoje, najpodlejsze elementy, jakie posiada?a, a opowiadania o ?ajdactwach i barbarzy?stwie tej hordy Murawjewa by?y na ustach wszystkich. Zaznaczy? jeszcze dla ?cis?o?ci musz?, ?e matka od najwcze?niejszych lat stara?a si? rozwin?? w nas samodzielno?? my?li i podnieca?a uczucie godno?ci osobistej, które w moim umy?le formu?owa?o si? w sposób nast?puj?cy: Tylko ten cz?owiek wart nazwy cz?owieka, który ma pewne przekonanie i potrafi je bez wzgl?du na skutki wyznawa? czynem".

Ca?o?? ?yciorysu na stronie Towarzystwa opracowa? Tadeusz ?aba


Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=15