Okupacja i Zabory Polski 1772, 1793, 1795
Data: 11-02-2007 o godz. 17:36:48
Temat: PolskaOkupacja i zabory Polski w latach 1772, 1793, 1795 dokonane przez; Rosja, Prusy, Austria.

OKUPACJA POLSKI przez Rosje zabory PolskiPobierz grafik? w wy?szej rozdzielczo?ci (2000x1568, 241 KB

source

Informacje ogólne; Okupacja I zabor Polski, II zabor Polski, III zabor Polski
Informacje ogólne

Okupacja i grabie? Polski,
Trzy podzia?y terytorialne pa?stwa polskiego dokonane w latach 1772, 1793 i 1795 przez s?siednie pa?stwa: Rosj?, Austri? i Prusy. Po ?mierci Augusta III (1763) w Polsce utworzy?y si? dwa obozy polityczne: Familia pod przewodnictwem Czartoryskich, posiadaj?ca program reform maj?cych przywróci? ?wietno?? Rzeczypospolitej, zak?adaj?ca, ?e sojusznikiem Polski w walce o reformy b?dzie Rosja - i tzw. "republikanie", których program opiera? si? na obronie "z?otej wolno?ci" i sprzeciwie wobec wszelkich zmian ustrojowych. Na czele "republikanów" sta?a rodzina Potockich.

"Republikanie" d??yli do sojuszu z Austri? i Francj?, ich koncepcje zbie?ne by?y z interesami s?siadów Rzeczypospolitej, ju? od 1732 istnia?o bowiem porozumienie (tzw. uk?ad Loewenwolda) mi?dzy przysz?ymi krajami rozbiorowymi o niedopuszczaniu do zmian ustrojowych w Polsce.

Pocz?tkowo Katarzyna II chcia?a sama uzale?ni? Polsk?, jednak?e cz?ste niepokoje wewn?trzne, zw?aszcza trwaj?ca cztery lata (1768-1772) konfederacja barska, przekona?y cesarzow?, ?e nie utrzyma w ryzach podbitych Polaków. Ostatecznie 5 VIII 1772 Rosja, Prusy i Austria zawar?y konwencj? maj?c? na celu zabór znacznych cz??ci terytorium Rzeczypospolitej.

I Rozbiór Polski

W wyniku I rozbioru Prusy uzyska?y: Warmi?, województwo pomorskie, malborskie i che?mi?skie (bez Gda?ska i Torunia) oraz tereny po?o?one nad Noteci? i Gop?em, ??cznie 36 tys. km2 i 580 tys. mieszka?ców. Rosja (rosyjski zabór) zaj??a tereny po?o?one na wschód od D?winy, Drui i Dniepru, obejmuj?ce 92 tys. km2 i 1 mln 300 tys. ludno?ci. Austria - po?udniow? cz??? województwa krakowskiego i sandomierskiego, ksi?stwa o?wi?cimskie i zatorskie, województwo ruskie (bez ziemi che?mskiej) oraz cz??? województwa be?skiego, razem 83 tys. km2 i 2 mln 600 tys. ludno?ci.

Na ??danie zaborców traktat rozbiorowy musia? zatwierdzi? sejm Rzeczypospolitej. Nie przynios?y skutku interwencje króla Stanis?awa Augusta Poniatowskiego na dworach europejskich i tragiczny protest T. Rejtana. Poza traktatem sejm musia? przyj?? niekorzystne uchwa?y gospodarcze i handlowe. Skonfederowany sejm podj?? prób? reformy pa?stwa, powo?a? Rad? Nieustaj?c? i Komisj? Edukacji Narodowej, uchwali? zwi?kszenie armii do 30 tys. ?o?nierzy i jej reorganizacj?. Ponadto przeprowadzi? reform? skarbow?.

II Rozbiór Polski

Bezpo?redni? przyczyn? II rozbioru Polski by?a przegrana wojna polsko-rosyjska 1792, toczona w obronie Konstytucji 3 Maja. Król ugi?? si? przed ??daniami Katarzyny II i w lipcu 1792 przyst?pi? do konfederacji targowickiej. Przywódcy patriotycznego stronnictwa reform musieli opu?ci? kraj. 23 I 1793 Prusy i Rosja podpisa?y konwencj? w sprawie II rozbioru Polski, który zosta? zatwierdzony przez zdominowany przez targowiczan sejm grodzie?ski (1793).

W wyniku II rozbioru Prusy zaj??y: województwo pozna?skie, kaliskie, gnie?nie?skie, sieradzkie, ??czyckie, inowroc?awskie, brzesko-kujawskie, p?ockie, ziemi? dobrzy?sk?, cz??? województw rawskiego i mazowieckiego oraz Toru? i Gda?sk, razem 58 tys. km2 i ponad 1 mln mieszka?ców. Zabór rosyjski obj?? ziemie ukrai?skie i bia?oruskie na wschód od linii Druja-Pi?sk-Zbrucz, razem 280 tys. km2 i 3 mln mieszka?ców.

III Rozbiór Polski

Kl?ska skierowanego przeciwko rozbiorom powstania ko?ciuszkowskiego (1794) spowodowa?a ostateczn? likwidacj? pa?stwa polskiego. Po przewlek?ych sporach 24 X 1795 pa?stwa rozbiorowe ustali?y granice podzia?u pozosta?ych ziem polskich. W wyniku III rozbioru Rosja otrzyma?a reszt? ziem litewskich, bia?oruskich i ukrai?skich na wschód od Bugu i linii Niemirów-Grodno, o ??cznej powierzchni 120 tys. km2 i 1,2 mln ludno?ci. Prusy - pozosta?? cz??? Podlasia i Mazowsza z Warszaw? wraz ze skrawkami ?mudzi i Ma?opolski o powierzchni 55 tys. km2 i 1 mln ludno?ci. Austria - Kraków i cz??? Ma?opolski pomi?dzy Pilic?, Wis?? i Bugiem, cz??? Podlasia i Mazowsza o ??cznej powierzchni 47 tys. km2 i 1,2 mln ludno?ci.

Wywieziony do Grodna król Stanis?aw August Poniatowski abdykowa? 25 XI 1795. Mocarstwa rozbiorowe zawar?y tzw. konwencj? petersbursk? (1797), która obejmowa?a postanowienia w sprawie d?ugów pa?stwa i króla polskiego oraz zobowi?zanie, ?e monarchowie umawiaj?cych si? stron nigdy nie b?d? u?ywa? w tytulaturze okre?lenia Królestwo Polskie.

source

Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=13