Ko?ció? w Miorach
Data: 11-02-2007 o godz. 14:20:31
Temat: Miory
Proboszczem i Dziekanem Miorskim jest ks. kan. Krzysztof Mi?kina. Parafia obejmuje 55 miejscowo?ci i ma 3 punkty filialne w tym Wiata i Przybrodzie. Dzia?a ?ywy Ró?aniec, Apostolstwo Dobrej ?mierci, Apostolstwo Bo?ego Mi?osierdzia, III Zakon Franciszka?ski, Ko?o Ministrantów, schola, chór parafialny, kr?g m?odych ma??e?stw.
Proboszcz i dziekan dekanatu Miorskiego ks. kan. Krzysztof Mi?kina pater.cris@email.by
ulica Pocztowa 11 Miory 211930 Vitebskaja oblast Belarus.


Wn?trze Ko?cio?a Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryji Panny i ?w Jozafata Kuncewicza w Miorach.
linux0702
Kosció? w MiorachPo?egnalne kazanie ksi?dza Józefa Borodzicza, w Ko?ciele w Miorach zbudowanym przez Niego z ofiar w latach 1905 1907.MIORY Chod?ko Borejko Jan, opis z roku 1830
Miasteczko to obywatelskie, po?o?one w powiecie dzi?nie?skim, przed dwoma laty przesz?o z guberni mi?skiej do wile?skiej. Oddalone jest od miasta gubernialnego Wilna o 24 mile, od diecezjalnego Mi?ska o 33, od powiatowego Dzisny o siedem.
Maj?tno?? ta nale?y dziedzicznie do ksi???t ?wiatope?ków-Mirskich. Sebastian ?wiatope?k-Mirski w swoim miasteczku dziedzicznym Miory w 1641 roku wystawi? ko?ció? parafialny dla rzymskokatolickiego obrz?dku, a jego nast?pcy, Micha?, W?adys?aw i Kazimierz w 1693 roku nadali temu? ko?cio?owi fundusz. Fundusz ten sk?ada? si?, z:
1. Jednej w?óki ziemi, w?óka = 30 morgów = 16.7928 ha przypis Redakcja Portalu, na której znajduj? si? ko?ció?, plebania, szpital i budynki gospodarcze z ogrodami i polem uprawnym,
2. Folwarku Leszczy?owo, po?o?onego w guberni witebskiej, w powiecie dryssie?skim, w odleg?o?ci trzech mil od Mior, z osad? w?o?cian, licz?c? 160 m??czyzn zapisanych do rewizji i niema?ym obszarem ziemi.
U?ytkownikami tego funduszu byli pierwotnie trzej zakonnicy regu?y ?w. Augustyna, pó?niej oddany zosta? ?wieckiemu proboszczowi, który spe?nia? obowi?zki parafialne po przej?ciu prowincji po?o?onych za D?win? pod ber?o Rosji, a tym samym po rozdzieleniu ko?cio?a od funduszu, tym bardziej, ?e i przejazd przez nowo wytyczon? granic? czasowo by? utrudniony. Przebywaj?cy wówczas w folwarku Leszczy?owo proboszcz miorski, ks. Ludwik Mirski, zbudowawszy przy tym folwarku kaplic?, tutaj na sta?e zamieszka?, przesy?aj?c cz??? dochodów na utrzymanie ko?cio?a i kap?ana w Miorach.
W nast?pnym okresie na mocy rozporz?dzenia metropolity Siestrze?cewicza zabroniono utrzymywania stosunków z ko?cio?em i parafi? le??cymi za kordonem, ca?kowity wi?c dochód z folwarku by? korzy?ci? mieszkaj?cego w nim proboszcza. Zubo?ony fundusz parafialny pozosta? tylko przy jednej w?óce ziemi, nie mia? nawet ?adnych pieni??nych legatów, które by ten niedostatek z?agodzi?y.
Wystawiony z drzewa ko?ció? powi?kszony zosta? w roku 1781 przez dostawienie nowej jego cz??ci. Wtedy to te? dokonano pewnych remontów, jak na przyk?ad zrobiono podmurowanie, zastosowano opierzenie i pokryto t? budowl? odpowiednio, zabezpieczaj?c tym samym na przysz?o??. Podobnie wznosz?ca si? nad naczeln? ?cian? wysoka wie?a zosta?a odnowiona pomalowana pod pokost i pokryta blach?.
Ko?ció? liczy 30 ?okci d?ugo?ci, 12 szeroko?ci; pod nim rozci?gaj? si? dwie murowane piwnice. Wewn?trz znajduje si? pi?? o?tarzy.
Wielki, przypominaj?cy snycersk? rze?b?, malowany i z?ocony, zawiera obraz Trójcy Przenaj?wi?tszej, szczególnie pi?knego p?dzla; w bocznych, wykonanych podobnie, umieszczone s? obrazy: Matki Bo?ej, ozdobiony srebrn? szat? i z?oconymi koronami; ?w. Tekli, malowid?o równie? zwracaj?ce uwag? swoim pi?knem; statua Chrystusa, z palm? w r?ku, okrytego b??kitna szat?; Jego g?ow? otaczaj? z?ociste promienie; ostatnim obrazem w kolejno?ci jest wizerunek ?w. Jana Nepomucena.
Zakrystia w srebro i inne sprz?ty jest zaopatrzona przyzwoicie. Bractwo ró?a?ca ?w., dzia?aj?ce niegdy? w tym ko?ciele, w czasie wizyty metropolitalnej ju? nie istnia?o.
Szpital stanowi osobny, drewniany dom, pokryty s?om?.
Proboszcz, mimo tak szczup?ego funduszu, bo przynosz?cego zaledwie r.s. 50 dochodu rocznie, utrzymywa? komendarza i organist?, wype?niaj?c przyk?adnie pos?ug? w?ród parafian; z powodu straty folwarku nie mog?y tylko doj?? do skutku obligacje wyznaczone przez fundusz, to jest dwie msze ?w. tygodniowo.
W obr?bie parafii miorskiej istnieje pi?? kaplic, mianowicie, w: - Kamie?polu, - przy ?wi?tej Wodzie, - Miorach, - Koci?owie, - Szcza?nie wszystkie one, nie opatrzone funduszem ani indultami, nie przynosz? parafianom religijnej korzy?ci.
Drewniane zabudowania plebanii chyli?y si? ku ruinie; o ile nie uzyskaj? odpowiedniej pomocy, zniszcz? si? zupe?nie; reszta budowli gospodarskich jest w dobrym stanie. Biblioteka funduszowa sk?ada?a si? z 50 tomów. Ko?ció? miorski s?ynie w odleg?ych nawet okolicach z odprawiania tutaj z pomoc? kap?anów z s?siednich parafii czterdziestogodzinnego nabo?e?stwa, z kazaniami i naukami, wiod?cymi do poprawy ?ycia chrze?cija?skiego. W tym czasie gromadzi si? tu znaczna liczba wiernych.
Parafia miorska ma najbli?szy ko?ció? rzymskokatolicki parafialny w Poho?cie, oddalonym od niej o dwie mile. Zamieszkuj?ca j? ludno?? wyznania rzymskokatolickiego, spisana w 1842 roku, stanowi?a 3 410 osób.
Ko?ció? miorski zaliczony zosta? do klasy IV. Proboszcz odbiera roczn? wyp?at? ze skarbu wysoko?ci r.s. 275 i ma na swój u?ytek wydzielon? ziemi? o warto?ci 30 dziesi?cin.

Jednostki miar obowi?zuj?ce, na terenach okupowanych przez Rosje;

1 w?óka = 30 morgów = 16.7928 ha
1 mila = 4 ? wier? mile = 8 pó?? wier? mili, czyli staje milowe = 14816 ?okci = 8534,3 metra
1 wiorsta = 500 s??ni = 1,0668 km
1 s??e? = 3 arszyny = 2,3 m
1 arszyn = 16 werszkow = 71,11 cm
1 ?okie? = 2 stopy = 4 ? wierci = 24 cale = 288 linii = 57,6 cm
1 wiorsta2 = 260 000 s??ni2
1 desiatina = 2400 s??ni2 = 1,09 ha
1 arszyn2 = 0,5058 m2
1 czetwiert = 209,9 l
1 wiadro = 12,3 l
1 ros. tona = 1015,5 kg
1 pud = 40 funtów = 16,38 kg
1 funt = 32 ?utyArtykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=11