Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5317578
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Ocalmy od zapomnienia
Ocalmy od zapomnienia
Konkurs Fundacji SEMPER POLONIA

Program Szansa dla Maturzystów


I. Organizator

Fundacja SEMPER POLONIA. ul. ks. I. K?opotowskiego 11, 03-718 Warszawa

II. Wspó?organizatorzy

Senat RP, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Krajowy O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytków, Muzeum Narodowe, Naczelna Dyrekcja Archiwów Pa?stwowych, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

III. Patronat medialny

Telewizja Polonia, Radio Polonia, miesi?cznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami „Spotkania z Zabytkami”

IV. Cele

1. Upowszechnianie wiedzy o wk?adzie Polaków w rozwój dziedzictwa cywilizacyjnego w ?wiecie poprzez odnajdowanie i dokumentowanie miejsc maj?cych zwi?zki z Polsk? i Polakami za granic?.

2. Gromadzenie informacji i dokumentacji dotycz?cej dóbr kultury polskiej znajduj?cych si? poza granicami Polski.

3. Szerzenie wiedzy w?ród m?odego pokolenia Polonii nt. wspólnej p?aszczyzny historyczno-kulturowej mi?dzy Polsk?, a krajami ich zamieszkania.

V. Warunki uczestnictwa

1. Do udzia?u w konkursie pragniemy zaprosi? m?odzie? polskiego pochodzenia zamieszka?? za granic? oraz m?odzie? nieposiadaj?c? pochodzenia polskiego, ale szczególnie zainteresowan? tematyk? konkursu do 26 roku ?ycia w??cznie.

2. Prace konkursowe powinny przedstawia? opis zabytków, upami?tniaj?cych ?lady polsko?ci poza granicami kraju b?d? dzia?alno?? osób polskiego pochodzenia czy postaci zwi?zanych z polsk? kultur?, histori?, sztuk? i nauk? a dzia?aj?cych/znajduj?cych si? poza granicami kraju.

Jury szczególnie wysoko ocenia? b?dzie opracowania nowatorskie na temat osób, zabytków i miejsc, które s? s?abo udokumentowane w ogólnodost?pnych ?ród?ach i literaturze.

3. Prace konkursowe mo?na nadsy?a? do 31 pa?dziernika br. na adres Fundacji SEMPER POLONIA (z dopiskiem „KONKURS: Ocalmy od zapomnienia”). Uczestnik konkursu zobowi?zany jest do przes?ania:

  • wydruku tekstu pracy w j?zyku polskim;

 • dokumentacji fotograficznej - minimum 3 fotografie, gdy tematem pracy jest obiekt architektoniczny i minimum 1 fotografia, gdy praca dotyczy osoby;

  • podpisanego o?wiadczenia dotycz?cego praw autorskich;

  • krótkiej informacji o danych osobowych – imi?, nazwisko, dok?adny adres, numer telefonu, adres mailowy, wiek.

Dodatkowo uczestnik powinien do??czy? do pracy:

 • wykaz ?róde? uzyskanych informacji (tylko w przypadku, gdy korzysta?
  z nich przy przygotowywaniu pracy);

 • negatywy fotografii lub zdj?cia w wersji elektronicznej, je?li zosta?y wykonane metod? cyfrow? (nie jest to warunek konieczny).

Warunkiem koniecznym jest przes?anie wydruku pracy oraz jej wersji elektronicznej (CD lub dyskietka).

Prace sk?adaj?ce si? wy??cznie z samego tekstu lub tylko z dokumentacji fotograficznej nie b?d? dopuszczane do konkursu ze wzgl?du na niespe?nienie wymogów formalnych.

4. Format zdj?? nie mo?e by? mniejszy ni? 10 x 15 cm; technika fotografii dowolna.

5. Ka?da fotografia powinna zawiera? przyklejon? na odwrocie kartk? z czytelnym opisem zawieraj?cym: tytu? wraz z informacj? o obiekcie prezentowanym na zdj?ciu, dat? i miejsce wykonania zdj?cia, imi? i nazwisko autora oraz kraj, z którego pochodzi.

6. Nades?ane prace (fotografie i opracowania) przechodz? na w?asno?? Fundacji, która ma prawo do nieodp?atnego ich wykorzystania na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.

7. Wszystkie dokumenty nades?ane do Fundacji powinny posiada? t?umaczenie na j?zyk polski.

8. Do udzia?u w pracach jury zaproszeni zostan? przedstawiciele Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa?stwowych, Krajowego O?rodka Bada? i Dokumentacji Zabytków, Zarz?du G?ównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Telewizji Polonia, Polskiego Radia oraz Fundacji SEMPER POLONIA.

9. Przy ocenie prac jury b?dzie bra?o pod uwag?:

  • ogóln? wiedz? z zakresu kultury i historii Polski oraz umiej?tno?? jej wykorzystania w pracy;

  • samodzielno?? i umiej?tno?? analizy tematu;

  • j?zyk i ogólny styl tekstu;

  • rodzaj i zakres wykorzystanych ?róde?

10. Jury przyzna nast?puj?ce nagrody:

  • I nagroda - zestaw komputerowy;

  • II nagroda - kamera cyfrowa;

  • III nagroda - cyfrowy aparat fotograficzny;

  • IV – V - aparat fotograficzny;

  • VI – X - albumy, ksi??ki.

11. Dodatkowe nagrody mog? ufundowa? instytucje, których reprezentanci zasiadaj? w jury oraz inne instytucje b?d? osoby prywatne zainteresowane wsparciem idei konkursu.

12. Wyniki konkursu zostan? og?oszone do dnia 17 grudnia br. na stronie internetowej Fundacji SEMPER POLONIA.

13. Wzi?cie udzia?u w konkursie jest równoznaczne ze zgod? na opublikowanie imienia i nazwiska, miejscowo?ci zamieszkania uczestnika oraz nazwy szko?y w przypadku uczniów.

14. Udzia? w konkursie oznacza zgod? na stosowanie si? do wszystkich postanowie? tego regulaminu.

15. Fundacja zastrzega sobie prawo umieszczenia najciekawszych prac w publikacji „?ladami naszego dziedzictwa”, dokumentuj?cej konkurs „Ocalmy od zapomnienia”.

16. Fundacja zastrzega sobie prawo zmian regulaminu w kolejnych edycjach konkursu.

source

Wysłano dnia 04-08-2007 o godz. 20:07:23 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o :
?yczenia z okazji Jubileuszu stu lat Ko?cio?a w Miorach

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 7


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018