Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5317560
odsłon strony od 8 luty 2007
 
1 sierpnia 1944 Powstanie Warszawskie
Powstanie Warszawskie, 1 sierpnia 1944 roku


Zniszczenia Warszawy po Powstaniu Warszawskim source

Powstanie warszawskie trwa?o od 1 sierpnia do 3 pa?dziernika 1944 – zako?czone kl?sk? wyst?pienie zbrojne w okupowanej przez wojska niemieckie Warszawie zorganizowane przez Armi? Krajow? w ramach akcji "Burza", po??czone z ujawnieniem si? i oficjaln? dzia?alno?ci? najwy?szych struktur Polskiego Pa?stwa Podziemnego.

Od strony militarnej powstanie by?o wymierzone przeciwko Niemcom, jednak jego g?ównym celem by?a próba ratowania powojennej suwerenno?ci, przedwojennego kszta?tu granicy wschodniej poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych w?adz pa?stwowych, b?d?cych naturaln? kontynuacj? w?adz przedwojennych. Mia?o to uniemo?liwi? narzucenie Polsce marionetkowych w?adz uzale?nionych od Zwi?zku Sowieckiego, którego wojska w?a?nie zbli?a?y si? do Warszawy, oraz zanegowa? mi?dzyaliancki podzia? na strefy operacyjne w my?l którego Polska znajdowa?a si? w strefie operacyjnej Sowietów wojska aliantów zachodnich ani oddzia?y pozostaj?ce pod ich dowództwem tu nie operowa?y – przewidywano przybycie do stolicy spadochroniarzy polskich z zachodu 1 SBS oraz obserwatorów alianckich.

Rozkaz o rozpocz?ciu powstania w Warszawie wydany zosta? - z udzia?em Delegata Rz?du i przewodnicz?cego RJN - 31 lipca, gdy czo?owe jednostki Armii Czerwonej dociera?y do po?o?onej na wschodnim brzegu Wis?y dzielnicy Praga. Do akcji, która rozpocz??a si? po po?udniu 1 sierpnia - pod dowództwem komendanta warszawskiego okr?gu p?k Antoniego Chru?ciela (ps. "Monter") - przyst?pi?o oko?o 23 tys. ?o?nierzy AK, z których tylko cz??? by?a uzbrojona. Aczkolwiek w ci?gu pierwszych dnia walk powsta?cy zdobyli wiele wa?nych strategicznie obiektów, a z biegiem dni zwi?ksza?a si? liczba powsta?ców (??cznie walczy?o oko?o 34 tys. ?o?nierzy) nie zdo?ano ca?kowicie wyprze? Niemców z centrum miasta, ani opanowa? g?ównych arterii i mostów. 16-tysi?czny garnizon niemiecki zosta? powa?nie wzmocniony (m.in. przez jednostki przeznaczone do walk z partyzantami) i 5 sierpnia Niemcy rozpocz?li kontrataki z u?yciem czo?gów, ci??kiej artylerii i lotnictwa szturmowego. W pierwszej ze zdobytych dzielnic (Wola) dokonano masowych rzezi mieszka?ców, co powtórzy?o si? jeszcze kilkakrotnie. atakuj?ce kolumny niemieckie podzieli?y Warszaw? na "powsta?cze wyspy", mi?dzy którymi utrzymano ??czno?? przez przej?cia w piwnicach i kana?ami. Na terenach tych w?adz? obj??a polska administracja, ukazywa?y si? gazety, dzia?a?o radio ("B?yskawica") i s?u?by miejskie.
Przewidywano, ?e walki b?d? trwa?y kilka dni, tj. do nadej?cia Armii Czerwonej, ale przed 8 sierpnia Stalin - mimo apeli m.in. premiera rz?du RP, który od 31 lipca przebywa? z wizyt? w Moskwie - wyda? rozkaz o wstrzymaniu dzia?a? zaczepnych w rejonie Warszawy. Nie zgodzi? si? nawet na l?dowanie alianckich samolotów transportowych na sowieckich lotniskach, co praktycznie uniemo?liwi?o dostarczanie pomocy z powietrza, gdy? najbli?sze bazy znajdowa?y si? w po?udniowych W?oszech i w Anglii. Dopiero w po?owie wrze?nia, gdy powstanie by?o w przededniu kl?ski, mo?liwy by? masowy zrzut, z którego jednak powsta?cy przej?li tylko oko?o 47 ton. Walki przed?u?a?y si?, ros?a liczba ofiar w?ród ludno?ci cywilnej, brakowa?o ?ywno?ci, medykamentów, wody. Nie zmieni?o tej sytuacji zaj?cie przez Armi? Czerwon? Pragi, ani - nieudane - próby wojska polskiego dowodzonego przez gen. Berlinga zdobycia przyczó?ków w Warszawie. 2 pa?dziernika powsta?cy skapitulowali. Zgin??o oko?o 150 tys. ludno?ci cywilnej, wi?kszo?? miasta by?a zrujnowana (pó?niej specjalne ekipy niemieckie niszczy?y ocala?e budynki), oko?o 520 tys. mieszka?ców zosta?o wyp?dzonych z miasta. 17 tys. powsta?ców dosta?o si? do niewoli.
Powstanie Warszawskie by?o najwi?ksz? bitw? stoczon? przez wojsko polskie w czasie II wojny ?wiatowej: zgin??o 10 tys. powsta?ców a 7 tys. zagin??o; znaczne straty ponie?li Niemcy - zgin??o oko?o 10 tys. ?o?nierzy, zagin??o oko?o 6 tys., wojska niemieckie straci?y 300 czo?gów, dzia? i samochodów pancernych.

Powstanie nie osi?gn??o celów ani wojskowych, ani politycznych, ale dla kolejnych pokole? Polaków sta?o si? symbolem m?stwa i determinacji w walce o niepodleg?o??.

Oprac. Andrzej Paczkowski
Pawe? Sowi?ski
Dariusz Stola

source
Wysłano dnia 29-07-2007 o godz. 12:02:31 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o Polska
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o Polska:
Okupacja i Zabory Polski 1772, 1793, 1795

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 17


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Associated Topics

Polska
Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018