Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona główna
· Archiwum artykułów
· Top 10
· Napisz wiadomość do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscioł w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscioł w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj się
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nóż w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosję, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· Żuk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
7689767
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Inne: Profeor Binienda; To była gra
Profesor Binienda;
To była gra Przy­go­to­wu­ję teraz od­po­wiedź na pismo pro­ku­ra­tu­ry, które do­sta­łem po po­wro­cie do USA.
Za­pro­po­nu­ję im wi­zy­tę tutaj, na mojej uczel­ni. Będę mógł im wtedy po­ka­zać apa­ra­tu­rę, ja­kiej uży­wam do pracy na­uko­wej. Je­że­li na­praw­dę chcą się za­po­znać z moimi wy­ni­ka­mi, po­win­ni tutaj przy­je­chać - za­po­wie­dział w roz­mo­wie z "Ga­ze­tą Pol­ską Co­dzien­nie" prof. Wie­sław Bi­nien­da, eks­pert sej­mo­wej ko­mi­sji ba­da­ją­cej oko­licz­no­ści ka­ta­stro­fy smo­leń­skiej. Na­uko­wiec dodał też, że jego do­tych­cza­so­we kon­tak­ty z pol­ską pro­ku­ra­tu­rą nie były naj­lep­sze.
Była to forma gry po­li­tycz­nej, w którą ja nie umiem grać - za­zna­czył.

Bi­nien­da stwier­dził, że pro­ku­ra­tu­ra "klu­czy­ła i la­wi­ro­wa­ła" w spra­wie spo­tka­nia i do tej pory nie od­po­wie­dzia­ła mu na proś­bę o prze­sła­nie pytań, na które miał­by od­po­wie­dzieć.
Z tre­ści li­stów, które do­sta­łem wy­ni­ka, że chcą się spo­tkać. Jed­nak kiedy cze­ka­łem na nich w Sej­mie przez go­dzi­nę, nie po­ja­wi­li się - po­wie­dział. Za­po­wie­dział też, że wyśle za­pro­sze­nie do pol­skich pro­ku­ra­to­rów, któ­rym w USA bę­dzie mógł przed­sta­wić swoje ba­da­nia.
Nie mam nic do ukry­cia, o wszyst­kim mó­wi­łem już wie­lo­krot­nie, także ostat­nio w Pol­sce. Wszyst­ko można rów­nież zna­leźć w in­ter­ne­cie, więc nie wiem o co im na­praw­dę cho­dzi - pod­kre­ślił.
Dodał też, że w li­ście, który otrzy­mał od pro­ku­ra­to­rów ppłk Karol Kop­czyk za­de­kla­ro­wał chęć spo­tka­nia we wska­za­nym przez niego miej­scu i cza­sie. Pismo pro­ku­ra­tu­ra po­mi­ja fakt, że cze­ka­łem na nich w Sej­mie w ostat­nim dniu po­by­tu w Pol­sce.
Piszą tak, jakby tamta sy­tu­acja w ogóle nie ist­nia­ła, jak­by­śmy żyli w dwóch od­ręb­nych prze­strze­niach ko­smicz­nych - wy­ja­śnił w roz­mo­wie z "Ga­ze­tą Pol­ską Co­dzien­ną". Za­pro­sze­nie dla prof. Bi­nien­dy Pro­fe­sor z USA Wie­sław Bi­nien­da, autor pry­wat­nej eks­per­ty­zy ws. ka­ta­stro­fy, zo­stał po­pro­szo­ny o spo­tka­nie z pro­ku­ra­to­ra­mi woj­sko­wy­mi ba­da­ją­cy­mi tra­ge­dię z 10 kwiet­nia 2010 r. pod ko­niec maja. Mimo za­po­wie­dzi do spo­tka­nia nie do­szło.
Kilka dni póź­niej, już po wy­lo­cie Bi­nien­dy z Pol­ski, "Nasz Dzien­nik" in­for­mo­wał, że Żan­dar­me­ria Woj­sko­wa usi­ło­wa­ła do­star­czyć pro­fe­so­ro­wi list z we­zwa­niem do wy­da­nia do­ku­men­tów ws. ka­ta­stro­fy smo­leń­skiej. Tej in­for­ma­cji nie po­twier­dzi­ła pro­ku­ra­tu­ra. Bi­nien­da, kie­row­nik Wy­dzia­łu In­ży­nie­rii Cy­wil­nej na uni­wer­sy­te­cie w Akron w Ohio, jest au­to­rem badań, z któ­rych ma wy­ni­kać, że zde­rze­nie z brzo­zą nie mogło być przy­czy­ną ka­ta­stro­fy Tu-154M.
Naj­pierw mu­siał być wy­buch i mu­siał on na­stą­pić w po­wie­trzu, żeby ścia­ny mogły się otwo­rzyć na ze­wnątrz. Do­pie­ro póź­niej upadł całym cię­ża­rem na zie­mię - uważa Bi­nien­da. Pod­czas po­by­tu w Pol­sce Bi­nien­da po­now­nie przed­sta­wił swe usta­le­nia na po­sie­dze­niu ze­spo­łu par­la­men­tar­ne­go ba­da­ją­ce­go przy­czy­ny ka­ta­stro­fy, któ­rym kie­ru­je poseł PiS An­to­ni Ma­cie­re­wicz. Po ob­ra­dach pre­zes PiS Ja­ro­sław Ka­czyń­ski po­wie­dział, że "cała bajka o brzo­zie jest nie­praw­dą". Dodał, że "wielu wy­bit­nych pol­skich na­ukow­ców pu­blicz­nie stwier­dza, że to, co głosi na pod­sta­wie badań prof. Bi­nien­da, jest praw­dą".
Wszyst­ko było ina­czej. Pol­skie spo­łe­czeń­stwo i mię­dzy­na­ro­do­wa opi­nia pu­blicz­na były w spo­sób wy­jąt­ko­wo cy­nicz­ny i bez­czel­ny oszu­ki­wa­ne - mówił Ka­czyń­ski.
Wysłano dnia 08-06-2012 o godz. 10:46:17 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o Polska
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o Polska:
Okupacja i Zabory Polski 1772, 1793, 1795

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.

¤footer_message

Przyjaciele Mior: Poznan UE