Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5317625
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Republika Bia?oru?
Republika Bia?oru? - Рэспубліка Беларусь – pa?stwo w Europie Wschodniej, og?osi?o niepodleg?o?? w 1991 roku.

     Bia?oru? graniczy od zachodu z Polsk? i Litw?, od po?udnia z Ukrain?, od wschodu z Rosj? i z ?otw? od pó?nocy. Bez dost?pu do morza.
Ca?kowita granica l?dowa: 2 969 km
D?ugo?? granic z s?siaduj?cymi pa?stwami: ?otwa 143 km, Litwa 462 km, Polska 399 km, Rosja 990 km, Ukraina 975 km
Najwy?szy punkt: Góra Dzier?y?skiego (?wi?ta Góra) 346 m n.p.m
Najni?szy punkt: Niemen 90 m n.p.m
    Najwi?ksze miasta: Mi?sk (stolica), Grodno, Witebsk, Homel, Bobrujsk, Brze?? nad Bugiem, Baranowicze, Borysów, Mohylew, Pi?sk, Orsza, Nowopo?ock, Mozyrz, Lida, Mo?odeczno.
    Koniec XIX wieku i pocz?tek XX to okres, w którym kszta?tuje si? elita kulturalna i polityczna rozpowszechniaj?ca ide? narodu bia?oruskiego. W roku 1902 Wac?aw Iwanowski powo?uje Bia?orusk? Parti? Rewolucyjn?, a rok pó?niej bracia Iwan i Anton ?uckiewiczowie powo?uj? Bia?orusk? Rewolucyjn? Hromad?. Pierwsza legalna gazeta bia?oruska pod nazw? Nasza Dola wychodzi 1 wrze?nia 1906 i jest nieoficjalnym pismem BSH.
    25 marca 1918 Bia?oru? w wyniku pokoju w Brze?ciu i porozumienia z pa?stwami centralnymi po raz pierwszy w historii (na krótko) og?osi?a niezale?no?? - powsta?o wówczas pa?stwo bia?oruskie pod nazw? Bia?oruska Republika Ludowa.
    27 lutego 1919 powo?ana zosta?a sowiecka Litewsko-Bia?oruska Republika Rad, która upad?a 1 wrze?nia 1919.
    23 lutego 1920 w Rydze przedstawiciele Polski i Bia?orusi podpisali umow? o charakterze konwencji wojskowej mówi?cej o wspólnej walce z bolszewikami Wojska Polskiego i Bia?oruskiej Armii Narodowej (któr? dowodzi? gen. Stanis?aw Bu?ak-Ba?achowicz).
    Na mocy pokoju ryskiego tereny Bia?orusi podzielone zosta?y mi?dzy Polsk? a Rosj?. G?ównym o?rodkiem kulturalnym inteligencji bia?oruskiej sta?o si? Wilno oraz w niewielkim stopniu Bia?ystok.
    Po sowieckiej stronie kordonu utworzono Bia?orusk? Republik? Sowieck? ograniczon? terytorialnie do Mi?ska i okolic. W wyniku agresji sowieckeij na Polsk? 17 wrze?nia 1939 do Bia?oruskiej SRS przy??czono wschodni? cz??? Mazowsza, Podlasie, Grodno i Polesie. W latach 1941-44 Bia?oru? by?a okupowana przez wojska niemieckie.
    Dla zwi?kszenia si?y Zwi?zku Sowieckiego w ONZ, oficjalnie w uznaniu zas?ug Bia?orusinów w czasie II wojny ?wiatowej, przyznano BSRS miejsce w ONZ, obok USRR.
26 kwietnia 1986 w wyniku wybuchu jednego z reaktorów j?drowych w elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie powa?nie ska?ona zosta?a znaczna cz??? Bia?orusi.
    Deklaracja suwerenno?ci zosta?a uchwalona przez Rad? Najwy?sz? 27 lipca 1990.
Pe?na niepodleg?o?? Republiki Bia?oru? nast?pi?a po rozwi?zaniu Zwia?ku Sowieckiego, gdy w grudniu 1991 w bia?oruskiej rezydencji rz?dowej Wiskuli podpisano tzw. uk?ad bia?owieski.
    System polityczny Bia?orusi po 1994 przerodzi? si? w republik? prezydenck?, z wyra?nymi cechami pa?stwa autorytarnego. Prezydentem niezmiennie pozostaje Aleksander ?ukaszenko, który oskar?any jest przez spo?eczno?? mi?dzynarodow? o ?amanie praw cz?owieka.
source
Wysłano dnia 26-03-2007 o godz. 19:37:31 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o Bia?oru?
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o Bia?oru?:
Ambasada RP na Bia?orusi, Litwie, ?otwie, Rosji

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018