Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5317594
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Bia?oruska Republika Ludowa
Bia?oruska Republika Ludowa (bia?. Беларуская Народная Рэспубліка)

Bia?oruska Republika Ludowa (bia?. Беларуская Народная Рэспубліка) - pierwsze w historii niepodleg?e pa?stwo bia?oruskie, proklamowane w 1918 roku.
W pa?dzierniku 1917 w obliczu rosn?cych wp?ywów bolszewików, demokratyczne bia?oruskie partie polityczne powo?a?y b?d?c? ich reprezentacj? Rad? Najwy?sz? Bia?orusi. Ta zwo?a?a w dniach 17-31 grudnia 1917 w Mi?sku Pierwszy Kongres Wszechbia?oruski, na którym podj?to uchwa?? o prawie narodu bia?oruskiego do niepodleg?o?ci i samostanowienia.
Bia?oruska Republika Ludowa powo?ana zosta?a do ?ycia 25 marca 1918 roku w Mi?sku Litewskim. Ro?ci?a sobie prawo do terytorium by?ych rosyjskich guberni: mi?skiej, mohylewskiej, witebskiej, smole?skiej, grodzie?skiej, wile?skiej oraz cz??ci kowie?skiej, che?mskiej i wo?y?skiej zamieszka?ych g?ównie przez Bia?orusinów.
Na jej czele sta?a demokratycznie wybrana Rada Bia?oruskiej Republiki Ludowej, której prezydent pe?ni? formalnie funkcj? g?owy pa?stwa.
Rz?d Bia?oruskiej Republiki Ludowej (Sekretariat Ludowy) dzia?a? w warunkach okupacji niemieckiej. Nie zosta? poparty ani przez bolszewików ani przez Niemców. Rz?d ubiega? si? o uznanie i poparcie mi?dzynarodowe. Zosta?y wys?ane misje na Ukrain?, Litw?, ?otw?, do Polski, Niemiec, Szwecji, Estonii, Francji, Bu?garii. Niemcy z jednej strony przekazali cz??? funkcji Rz?dowi BRL - handel, edukacj?, przemys?, opiek? spo?eczn? i kultur? natomiast z drugiej utrudniali rz?dowi ich wykonywanie. Podstawy konstytucji zosta?y okre?lone w Drugim Akcie Ustawodawczym. Pa?stwo zosta?o uznane przez Litw?, ?otw?, Estoni? Czechos?owacj?,Finlandi?,Czechy, Ukrain?, Turcj?.
W?adze Rosji sowieckiej zmierza?y wszelkimi metodami do likwidacji tego pa?stwa. 1 stycznia 1919 grupa komunistów bia?oruskich, korzystaj?c ze wsparcia Armii Czerwonej og?osi?a w Smole?sku powstanie Bia?oruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Bia?oruska Republika Ludowa zako?czy?a swe faktyczne istnienie, gdy 5 stycznia 1919 roku do Mi?ska wkroczy?a Armia Czerwona. 27 lutego 1919 na cz??ci terytorium BRL powo?ano Litewsko-Bia?orusk? Republik? Rad.
Rada Bia?oruskiej Republiki Ludowej nie zaprzesta?a jednak dzia?alno?ci, kontynuuj?c dzia?alno?? na terytorium Litwy, a od 1920 w czeskiej Pradze. Po zaj?ciu przez Niemców Czechos?owacji w??dze bia?oruskie przenios?y si? do Pary?a, za? od 1950 kontynuuj? sw? dzia?alno?? w kanadyjskim Toronto.
Szereg historyków uznaje, ?e bez zachowania tradycji Bia?oruskiej Republiki Ludowej nie by?aby mo?liwe uzyskanie niepodleg?o?ci przez Bia?oru? w 1991.
source
Wysłano dnia 25-03-2007 o godz. 20:24:40 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o Bia?oru?
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o Bia?oru?:
Ambasada RP na Bia?orusi, Litwie, ?otwie, Rosji

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018