Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5317572
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Nabo?e?stwa majowe
Litanie
Maj - w Ko?ciele okres szczególnej czci Matki Bo?ej.
Nabo?e?stwo Majowe jest odprawiane ku czci Naj?wi?tszej Maryi Panny, przez ca?y miesi?c maj.  Nabo?e?stwo majowe polega na uroczystym odmawianiu lub od?piewaniu Litanii Loreta?skiej. Na wsiach jest ono cz?sto odprawiane przy przydro?nych figurkach lub kapliczkach.
W Polsce gromadzimy si? wieczorami w ko?cio?ach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydro?nych. Pierwsze nabo?e?stwa majowe zacz?to odprawia? w Polsce w po?owie XIX wieku w P?ocku, Toruniu, Nowym S?czu i Krakowie, a od 1852 r. - uroczy?cie w ko?ciele ?wi?tego Krzy?a w Warszawie.Po 30 latach sta?o si? ono bardzo popularne i znane w ca?ym kraju.
Rodowód tych nabo?e?stw jest jednak znacznie wcze?niejszy ni? si? powszechnie uwa?a. Gromadzenie si? i ?piewanie pie?ni na cze?? Matki Bo?ej by?o znane ju? na Wschodzie w V wieku. W Ko?ciele zachodnim w I tysi?cleciu maj jako miesi?c Maryi ?wi?cono raczej sporadycznie. Dopiero na prze?omie XIII i XIV w. powsta?a my?l, aby ten miesi?c po?wi?ci? Maryi. Pierwszym, który rzuci? t? my?l, by? król hiszpa?ski Alfons X (+ 1284). W?adca ów zaprasza? do udzia?u w nabo?e?stwach majowych, sam cz?sto bra? w nich udzia? i swoim poddanym zaleca? gromadzenie si? w porze wieczornej na modlitwy wokó? figur Matki Bo?ej. Dominikanin b?. Henryk Suzo (+ 1366), ucze? Jana Eckharta i przyjaciel Jana Taulera, znanych mistyków ?redniowiecza, wyznaje, ?e jako pachol? zbiera? w maju kwiaty i niós? je do stóp Matki Bo?ej. Lubi? z kwiatów ple?? wie?ce i k?a?? je na g?ow? figur Bo?ej Rodzicielki. Matka Bo?a nagrodzi?a go za to wizj? chwa?y, jak? odbiera od Anio?ów. W roku 1549 ukaza?a si? w Niemczech ksi??eczka pod tytu?em: Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy maj zosta? nazwany miesi?cem Maryi.

Centraln? cz??ci? nabo?e?stwa majowego jest Litania Loreta?ska, jeden ze wspania?ych hymnów na cze?? Maryi, w którym wys?awiane s? Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzy? J? Bóg. Litania Loreta?ska powsta?a w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdzi? j? oficjalnie papie? Sykstus V. Nazw? "Loreta?ska" otrzyma?a od miejscowo?ci Loretto we W?oszech, gdzie by?a szczególnie propagowana i odmawiana.
Tekst litanii mia? przed?o?y? w 1578 r., do zatwierdzenia papie?owi Grzegorzowi XIII, archidiakon Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzy? "Litani? Loreta?sk?" dwustu dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. ?wi?ta Kongregacja Obrz?dów zakaza?a dokonywania w tek?cie samowolnych zmian; te, które nast?powa?y, posiada?y aprobat? Ko?cio?a. Kiedy? w litanii by?o wi?cej tytu?ów, m.in.: Mistrzyni pokory, Matko Mi?osierdzia czy Bramo odkupienia. Pó?niej pojawia?y si? inne wezwania: Królowo Ró?a?ca ?wi?tego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej pocz?ta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królowo Wniebowzi?ta (1950), Matko Ko?cio?a (1980), Królowo Rodziny (1995).
W litanii wymieniane s? kolejne tytu?y Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczysto?ci NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii do??czono 12 pa?dziernika 1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony", przekszta?cone po drugiej wojnie ?wiatowej na "Królowo Polski".

PIE?NI NA NABO?E?STWA MAJOWE
CHWALCIE ??KI UMAJONE
Chwalcie ??ki umajone, góry doliny zielone,
Chwalcie cieniste gaiki, ?ród?a i kr?te strumyki.
Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzyd?ami
chwalcie z nami Pani? ?wiata, Jej d?o? nasza wieniec splata.

Ona dzie? Boskich korona, nad anio?y wywy?szona.
Cho? jest Pani? nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi.
Wdzi?cznym strumyki mruczeniem, ptasz?ta s?odkim
kwileniem, i co czuje i co ?yje, niech z nami s?awi Maryj?.

JU? MAJOWE ?WIEC? ZORZE
Ju? majowe ?wiec? zorze.
Przed Obrazem ?wie?e kwiaty.
Dla Maryi z?ó? w pokorze,
Lecz kwiat inny ?lij w za?wiaty.
Kwiat nadziei, kwiat mi?o?ci,
Co si? w duszy twej rozwin??.
Daj go Matce, aby w z?o?ci,
?wiata tego nie zagin??.

Powierz Matce kwiat ten drogi
By go brudy nie splami?y,
Aby bujne ?wiata g?ogi,
Tego kwiatu nie zg?uszy?y.
Wszystkie my?li, wszystkie s?owa,
Pod stra? dobrej oddaj Matki.
Ona wiernie ci przechowa,
Te majowe duszy kwiatki.

Ona czuwa? b?dzie stale,
By twe serce wiar? bi?o.
A na wierze, jak na skale,
?ycie bulnie si? krzewi?o.
Ona czuwa? b?dzie wiernie,
By mi?o?ci ?wi?tej si?a,
Jako s?o?ce, czynnie, wiernie,
W duszy twej si? promieni?a.

JU? SI? ZBLI?Y? ...
Ju? si? zbli?y? miesi?c maj,
Ju? rozkwita ziemski kraj.
Dzi? swej Matce i swej Pani,
ka?dy cze?? i chwa?? daj.

Ptasz?ta si? raduj?,
Maryi wy?piewuj?,
Bo i one swojej Matce
Wdzi?czno?? sw? okazuj?.

??ki pole i gaje,
Wszystko Jej cze?? oddaje,
Bo co tylko jest na ziemi,
Jej opieki doznaje.

Wszystkie miasta z wioskami,
Brzmi? Maryi pie?niami,
I ka?dy z pokor? wota,
Módl si? Matko za nami.

I my, ?liczna Jutrzenko,
O Naj?wi?tsza Panienko,
Do Ciebie si? uciekamy,
B?ogos?aw nas sw? r?k?.

PIE?NI? WESELA WITAMY
Pie?ni? wesele witamy,
O Maryjo miesi?c Twój.
My Ci z serca cze?? sk?adamy,
Ty nam otwórz ?aski zdrój.
W tym miesi?cu ziemia ca?a,
?yciem, woni?, wdzi?kiem l?ni,
Wsz?dzie Twoja d?wi?czy chwa?a,
Gdy majowe p?yn? dni.

S?o?ce maja niech osuszy,
Z ka?dych oczu smutku ?z?,
Rosa ?aski w ka?dej duszy,
Niech obmyje grzechu rdz?,
I dla wszystkich niech za?wita,
Twej mi?o?ci b?ogi raj,
Ca?ej ziemi niech zawita,
O Maryjo ?liczny maj.

Ka?de serce niech uczuje,
?e mu ?wieci lito?? Twa,
Niech si? cieszy, niech dzi?kuje,
2e Ci? Matk? w niebie ma.
A za krótki maj na ziemi,
Po?wi?cony Twojej czci,
Daj nam w niebie ze ?wi?tymi,
Wieczn? chwa?? ?piewa? Ci.

S?OWICZKI ,JU? ?PIEWAJ?
S?owiczki ju? ?piewaj?,
Weso?y nasta? maj.
I kwiaty pokrywaj?,
Ziemi? jak Bo?y raj.
I my Ci za?piewamy,
Zdobimy Ci? kwiatami.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo.

B?d? od nas pozdrowiona,
Jako majowy kwiat.
Imieniem nad imiona.
Co chwali ca?y ?wiat.
Ty kwitniesz, ?liczny kwiecie.
Jak w ziemi tak i w lecie.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo.

TAM W NIEBIESKIEJ. KRAINIE
Tam w niebieskiej krainie, Jest jeden ?liczny kwiat,
Takiego w ?ez dolinie, nie znajdzie ca?y ?wiat.
Ktokolwiek zasmucony, jest w swoim ?yciu tu,
Ten b?dzie pocieszony, gdy szczerze ufa mu.

Gdy nieprzyjaciel rani, Twe serce - udaj si?,
Do Tej prze?licznej Pani, co zawsze kocha Ci?,
Bo One jest ten kwiatek, który z nas ka?dy zna,
I który j?zyk dziatek, Maryja nazywa.

Maryja, ta lilija, co Pan Bóg wybra? J?,
Pozdrawiam J? te? i ja, z radosn? w oku ?z?.
Ten kwiat niepokalany, ma promienisty blask,
On wleje w serca rany, w potrzebie wiele ?ask.

Kwiateczku ?liczny w niebie, pocieszaj wszystkich nas,
Zawitaj nam w potrzebie, gdy przyjdzie smutny czas.
Pokoju i ?wi?to?ci, udziel nam w ?yciu tym,
I chwa?y i rado?ci, we wiecznym raju Twym.


Wysłano dnia 03-05-2008 o godz. 19:22:10 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o :
?yczenia z okazji Jubileuszu stu lat Ko?cio?a w Miorach

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 8


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018