Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona główna
· Archiwum artykułów
· Top 10
· Napisz wiadomość do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscioł w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscioł w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj się
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nóż w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosję, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· Żuk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
8095707
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Program Szansa dla Maturzystów

Program Szansa dla Maturzystów

REGULAMIN PROGRAMU

Ocalmy od zapomnienia


§ 1

Celem programu „Szansa dla maturzystów” jest lepsze przygotowanie maturzystów polskiego pochodzenia do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie w kraju ich zamieszkania.

§ 2

 1. Fundacja SEMPER POLONIA współpracuje z ambasadami / konsulatami RP przy realizacji programu.

 2. Fundacja podpisuje umowę z jedną z organizacji polonijnych lub szkół polskich, celem określenia warunków współpracy przy realizacji programu w danym kraju.

§ 3

TRYB ORGANIZACJI KURSU
 1. Wykładowcami kursu „Szansy dla maturzystów” są nauczyciele akademiccy z kraju realizacji programu oraz w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach nauczyciele szkół średnich.

 2. Fundacja, za pośrednictwem organizatora kursu, podpisuje z wykładowcami prowadzącymi zajęcia umowę określającą warunki współpracy.

 3. Zajęcia prowadzone są w języku, w którym maturzyści zdają egzaminy wstępne na wyższe uczelnie w kraju swojego zamieszkania.

 4. Aby zakwalifikować program do realizacji w danym kraju konieczne jest utworzenie min. jednej grupy przedmiotowej.

 5. Ilość uczestników kursu w grupie nie może być mniejsza niż 10 osób ani większa niż 30.

 6. Program jest zatwierdzany do realizacji w danym kraju przez Zarząd Fundacji na podstawie pełnej informacji1 przekazanej przez organizatora.

 7. Dofinansowanie programu w danym kraju zależy od możliwości finansowych Fundacji.

§ 4

UCZESTNICY KURSU
 1. Uczestnikami kursu są maturzyści, którzy posiadają narodowość polską oraz młodzież polskiego pochodzenia, która w ciągu trzech ostatnich lat ukończyła szkołę średnią i nie dostała się na studia.

 2. Rekrutacją uczestników kursu zajmuje się instytucja, z którą Fundacja podpisała umowę na realizację programu. Przy rekrutacji uczestników brane są pod uwagę m.in. wyniki w nauce osiągane przez kandydatów.

 3. Maturzyści zainteresowani uczestnictwem w kursie powinni wypełnić czytelnie ankietę, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Uczestnicy kursu zobowiązani są do pokrycia 20% kosztów kursu.

 5. Organizator kursu w wyjątkowych wypadkach może zmniejszyć koszty pokrywane przez danego uczestnika lub zwolnić go całkowicie z opłat, o których mowa w § 4 pkt. 4.

 6. Każdy uczestnik może brać udział w zajęciach najwyżej z 3 przedmiotów.

 7. Uczestnicy kursu zobowiązani są do poinformowania organizatora kursu o podjętym kierunku studiów ze wskazaniem uczelni.

§ 5

WARUNKI WSPÓŁPRACY ORGANIZATORA KURSU Z FUNDACJĄ

1. Organizator kursu zobowiązany jest do:

 1. zapewnienia pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia;

 2. przeprowadzenia rekrutacji kursantów;

 3. sporządzenia szczegółowej listy kursantów z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z telefonem i adresem e-mailowym,nazwą szkoły oraz określenia przedmiotu, w którym uczestniczy maturzysta;

 4. sporządzenia szczegółowego planu zajęć;

 5. wytypowania nauczycieli do prowadzenia zajęć w trakcie kursu i sporządzenia dokładnej listy z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z telefonem, numeru paszportu, nazwy wykładanego przedmiotu w programie kursu oraz nazwy uczelni i wydziału, z którego pochodzi wykładowca;

 6. podpisania umowy w imieniu Fundacji z wykładowcami akademickimi na prowadzenie zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz do zorganizowania zastępstw w przypadku choroby któregoś z nich;

 7. dokonania wypłat nauczycielom na podstawie listy zawierającej imię i nazwisko, nr paszportu, liczbę godzin lekcyjnych oraz nazwę przedmiotu wykładowcy;

 8. kontroli dokumentacji prowadzonej przez wykładowców;

 9. rozpropagowania informacji na temat kursu „Szansa dla maturzystów” i współpracy z Fundacją SEMPER POLONIA.

Organizator kursu jest zobowiązany do sporządzenia:
 1. dwóch sprawozdań merytorycznych i finansowych z przebiegu realizacji programu (pierwszego po zrealizowaniu 50% zajęć, drugiego – ostatecznego po zakończeniu kursu);

 2. kopii wszystkich dokumentów finansowych opisanych w języku polskim;

 3. kopii wpłat od uczestników kursu;

 4. imiennej listy uczestników kursu, którzy dostali się na studia (z podaniem wydziału i nazwy uczelni). i przekazania powyższych dokumentów do Fundacji.

 5. Ostateczna dokumentacja powinna zostać przesłana do Fundacji SEMPER POLONIA w ciągu dwóch tygodni od zakończenia kursu.

 6. Kopie wszystkich dokumentów sporządzonych przez organizatora kursu, z którym Fundacja podpisała umowę, powinny zostać przekazane do Fundacji ztłumaczeniem na język polski.

 7. Wszystkie umowy zawierane w imieniu Fundacji przez organizatora kursu muszą uzyskać akceptację Fundacji SEMPER POLONIA.

§ 6

FINANSOWANIE KURSU
 1. Środki na realizację programu przekazywane są organizatorowi przez Fundację SEMPER POLONIA za pośrednictwem polskiej placówki konsularno-dyplomatycznej.

 2. Organizator nie może przeznaczyć funduszy otrzymanych z Fundacji na inne cele niż wskazane w umowie.

 3. Fundusze wniesione przez uczestników kursu (20 % kosztów) są integralną częścią budżetu każdego organizowanego kursu.

 4. 20% kosztów kursu „Szansa dla maturzystów” pokrywanych jest z opłat wnoszonych przez uczestników.

 5. Wszystkie wpłaty oraz wydatki związane z realizacją kursu powinny zostać zaksięgowane oraz udokumentowane przez organizatora.

§ 7

Fundacja zastrzega sobie prawo do kompleksowego nadzoru nad organizacją i przebiegiem kursu oraz do kontroli wszystkich dokumentów z tym związanych.

§ 8

Zarząd Fundacji SEMPER POLONIA zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.

§ 9

Interpretacja niniejszego regulaminu leży w kompetencji Zarządu Fundacji SEMPER POLONIA.

1 Imienna lista uczestników, ilość grup przedmiotowych z podaniem ich ilości uczestników w każdej grupie, kosztorys, plan zajęć.

source

Prawa autorskie © ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-08-04 (2124 odsłon)

[ Wróć ]

¤footer_message

Przyjaciele Mior: Poznan UE